Virginia Woolf’un “Orlando”sunda Cinsiyet Dönüşümü
(Gender Transformation In Virginia Woolf’s “Orlando” )

Yazar : Fulya Çelik    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 195-210
4589    4166


Özet
Dış tutuma kaynaklık eden kimlik ile iç tutumun özünü oluşturan “anima ve animus”, Virginia Woolf’un parçalı karakteri Orlando’da bir araya gelmiştir. Romanlarında cinselliği ve cinsellikten kaynaklanan duyguları ele almaktan özenle kaçınan yazar, bu kez bir değişiklik yaparak Orlando adlı eserinde aşk tutkusunu yoğun olarak işlemiştir. Orlando’nun, yazarın lezbiyen eğilimlerini yansıtan yarı erkek yarı kadın, androjen bir varlık olduğu söylenmektedir. Bu çalışmada, Woolf’un fantastik öğelerle bezenmiş eseri Orlando’nun başkahramanının cinsiyet dönüşümü toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden aktarılmaya çalışılacaktır. Kadın-erkek dikotomisini ironik ve paradoksal bir yaklaşımla ele alan yazarın cinsiyet ve cinsel kimlik algısını ortaya koymak amacıyla, kimlik farklılıklarını ayrıntılarıyla tekrar tanımlayan ve bunların sosyolojik, entelektüel, tarihsel ve kültürel boyutlarını ele alan queer kuramı ile Jung öğretisinde bilinçaltının antropomorfik arketipleri olarak yer alan “anima ve animus” kavramlarından yararlanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Virginia Woolf, Anima-Animus, Kadın-Erkek Dikotomisi, Toplumsal Cinsiyet.

Abstract
The identity, provides external attitude to come in sight and the “anima and animus” forming the essence of inner attitude have come together in Virginia Woolf’s fragmentalcharacter Orlando. Author, avoids tackling sexuality and feelings arising from sexuality in her novels has this time made a change and handled love passion in her novel called Orlando intensively. It is said that Orlando is a half man-half woman, an androgynous, reflects the lesbian tendencies of the author. In this study, the gender transformation of the protagonist of Woolf’s work Orlando adorned by fantastic elements will be explained via social gender roles. In order to determine the perception of gender and sexual identity of the author who considers the male-female dichotomy with ironic and paradoxical approach we will benefit from queer theory which redifines identity differences thoroughly and considers their social, intellectual, historical and cultural aspects and we will also benifit from the terms “anima and animus” which take part as anthropomorphic archetypes of the subconscious in teaching of Jung.

Keywords
Virginia Woolf, Anima-Animus, The Male-Female Dichotomy, Sexual Persona, Social Gender.