• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Bir Etnografi Alegorisi Olarak Karanlığın Sol Eli Romanı
(The Left Hand of Darkness as an Allegory of Ethnography )

Yazar : Meriç Kükrer    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 517-535
    


Özet
Bu çalışma etnografiyi, Ursula Le Guin’in Karanlığın Sol Eli romanı aracılığıyla tartışmaya açarken okuyucuyu da etnografinin metinselleştirme stratejileri üzerine düşünmeye davet ediyor. Araştırma, etnografiyi odağına alarak ilerlerken diğer yandan metinlerarası bir bakış sunmayı hedefliyor. Basitçe, etnografiyi araştırmacı ile araştırılanın karşılaşma tecrübesi ve bu tecrübenin bir tür metne dönüşmesi olarak gören bakıştan hareket eden bu çalışma, romanda gezegenler arası seyahat eden “erkek” bir elçinin androjenlerle karşılaşma tecrübesini etnografik metinselleştirmenin doğası içinden okuyor. Bu bağlamda romandaki elçinin tecrübesini ifade ediş biçimi ile etnografik anlatı örtüştürülerek “bir metin olarak etnografi” tartışmaya açılıyor. Bu çerçevede kurmaca bir karşılaşmayı metne dönüştürürken etnografinin metinselleştirme stratejilerini kullanan bu kurgu, etnografi alegorisi olarak yeniden tanımlanıyor. Buradan hareketle de etnografinin metinselleştirme biçimlerine kulak veriliyor. Romanın üzerine inşa edildiği “kadın ya da erkek gibi kesin bir cinsiyetin bulunmadığı, dolayısıyla da biyolojik cinsiyetin toplumsal ifadesinin olmadığı bir evrende nasıl bir sosyal yapı inşa edilebilirdi” sorusu ve bunun cevabı olarak roman, etnografinin akıl yürütmesi içinden anlamdırılıyor. Bu bağlamda da Karanlığın Sol Eli romanı; ethosu yakalamak, gündelik hayat ve yoğun betimlemeler ile etnografın tecrübeleri eksenlerinde ele alınıyor.

Anahtar Kelimeler
etnografi, metinlerarasılık, alegori, tecrübe, ethos, yoğun betimleme

Abstract
This study brings ethnography up for discussion through Ursula Le Guin's novel The Left Hand of Darkness, meanwhile, it invites the reader to think about the textualization strategies of ethnography. The investigation intends to put forward an intertextual view while advancing with a focus on ethnography. This work, starting from a point of view which, simply, considers ethnography as the experience of the encounter between the researcher and the object, and the transformation of this experience into a kind of text, reads the experience, of an encounter with androgens, of a "male" ambassador carrying out an interplanetary travel in the novel, through the nature of ethnographic textualization. In this context, by overlapping the form of expression of the experience of the ambassador in the novel with the ethnographic narrative, "ethnography as a text" has been brought into question. Within this scope, this fiction, which uses the textualization strategies of ethnography while turning a fictional encounter into a text, is redefined as an allegory of ethnography. Thus listened are the textualization forms of ethnography. The question “what kind of a social structure could be constructed in a universe where there is no exact sex such as woman or man, hence there is no social expression of the biological sex” on which the novel is built, and the novel as the answer to this, is interpreted within the reasoning of ethnography. In this sense, The Left Hand of Darkness is approached through the axes; capturing ethos, everyday life and thick descriptions and the experiences of the ethnographer.

Keywords
ethnography, intertextuality, allegory, experience, ethos, thick description

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe