Türkü Sözlerindeki Problemlere Dair
(Regarding the problem of folk song lyrics )

Yazar : Ali Yıldırım    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 85
Sayfa : . 65-78
3911    2526


Özet
Edebiyatımızın ve kültür hayatımızın önemli unsurlarından biri olan türkülerimiz, milli kimliğimiz ve geleneksel kotlarımızı tarihin derinliklerinden alıp, geleceğe taşı- yan en önemli yapı taşlarımızdan biridir. Bir milleti, millet olarak bir arada tutan ortak sevinçlerin, kederlerin, ideallerin tecessüm ettiği türkülerimiz kültürel ve edebi hayatımızın adeta kazınmış mühürleri hükmündedir. Kader birliğimizin ortak ürünleri olan türkülerin kendine ait bir takım özellikleri vardır. Şüphesiz türkülerimiz, bir ilk söyleyene dayanıyor olsa da sonuçta millete mal olarak anonimleşmiştir. Anonim ürünlerin de en çarpıcı yönleri, ciddi anlamda değişiyor olmasında yatmaktadır. Dolayısıyla bir türkü yakıldıktan sonra topyekun veya kısmi değişikliklere uğramıştır. Bu değişimleri kültürel çeşitlilik olarak görmek gerekmektedir. Yine müzikalite yönünden sözlerdeki değişiklikleri de yerinde ve kabul edilir olarak görmek gerekir. Bütün bunların dışında yöresel söyleyişlerden veya Arapça ve Farsça bazı kelimelerin tam olarak bilinmemesinden kaynaklanan bazı yanlışlıklar söz konusudur. Bunları türkülerin varyantları olarak görmek mümkün değildir. Türkünün hem şekil hem de anlam yönlerinden bozulmalarına neden olan bu yanlışlıkların düzeltilmesi ve o şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Neticede kültür köprülerimizden birisi olan türkülerimizin hem icra eden hem de dinleyen kitle tarafından doğru bir şekilde algılanıp anlaşılması gerekir. Bu çalışmada türkülerimizdeki bu anlamda görülen yanlışlıklar ve doğru şeklinin ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
halk edebiyatı, türkü, melodi, vezin, uyak, yanlışlıklar

Abstract
One of the key elements of our literature, our songs and our cultural life, to take depth in the history of our national identity and traditional jeans, which is one of our most important building blocks for the future. One nation, one involving shared the joy of the people, grief, our song that embodied the ideals of the force I’ve literally etched seal of our cultural and literary life. The fate of our union has a number of features of its own songs which are common products. Surely our songs, is based on a frst though was anonymous as saying ultimately cost the nation. The most striking aspects of the anonymous product lies in not changing signifcantly. Thus, the song has undergone a total or partial change after burning. These changes must be seen as cultural diversity. Again, in the words of the musical direction changes it must also be in place to see and be accepted. All of them except local singing or Arabic and Persian are some inaccuracies caused by exactly known some of the words in question. They are not able to see the variants of the songs. The folk song that cause degradation of both form and meaning and direction correcting these mistakes should be exercised in that way. As a result, one of our cultural bridges with songs by listening to both our audience and performers needs to be understood correctly detected. This study focused on the songs that our mistakes should be seen in this context and what the correct shape

Keywords
folk literature, folk songs, melody, rhythm, rhyme, inaccuracie