Kadına İlişkin Medyatik Bilgiye Kadının Müdahalesi: Sosyal Medya Örneği
(Intervention Of Woman On The Mediatic Data For Woman: The Example Of Social Media )

Yazar : Gül Aktaş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 85
Sayfa : 193-202
4702    2500


Özet
Medya geç Latincede medialis, Fransızca medius sözcüklerinden türemiştir. İlk olarak 1570’de kullanılmış olan bu kavram ortalık yerde oluşan veya başlayan anlamında kullanılmaktadır. Medya İngilizcede media olarak kullanılıp iletişim ortamı, iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır. Sözcüğün Türkçedeki kullanımı ise kamuoyu, haberleşme, iletişim gibi kavramlarla yaklaşık son 20 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Geleneksel medya olarak nitelendirdiğimiz televizyon, radyo ve gazete aracılığıyla ataerkil ideolojiyi yansıtan medya metinleri, erkek egemen bir bakış açısını beslerken kadınının yaşamsal fırsatlarını oluşturacak bilgi kaynaklarını ataerkillik üzerinden kurgulamaktadır. Geleneksel medya metinleri kadına ilişkin, “güç ve iktidarın sahibi olan erkeğe hizmet eden”, “erkeği cinselliği aracılığıyla kendine çeken ve gücünü bedeni üzerinden kurgulayan”, “sevgi-nefret, ihtiyaç duyma-korkma ikilemi arasında sıkışan”, “sosyal ve kültürel normlarla edilgenleştirilen” bir söylemi aktarmakta ve kadın çoğunlukla bu söylemler üzerinden inşa edilmektedir. Buna karşılık geleneksel medya zaman içinde sosyal medyaya evrilirken önemli bir konu karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Medya, Geleneksel Medya, Sosyal Medya, İnternet hukuku

Abstract
The word media is derived from late Latin “medialis” and French “medius”. This term frst used in 1570 is used to refer to sudden appearence or beginning. Media, used as media in English is defned as communication medium and tool. The Turkish usage of the word covers aproximately last 20 years with the terms like public opinion,information and communication. The media texts, re?ecting patriarchial ideology through television, radio and newspaper labelled as traditional media, construct data sources that create woman’s vital oppurtinuties through patriarchy while supporting man dominated perspective. Traditional media texts use such a discourse that they re?ect woman as “the one who serves the man in power and rule”, “the one attracts man with her sexuality and dominates by her body”, “the one who is torn between the dilemma of love-hatred, need-fear”, “the one passivized by social and cultural norms” and construct woman image through these discourses. On the contrary, while traditional media is evolving towards social media, an important subject comes up. That is the condition which is created by the ones taking place in the communication medium interactively in the social media. Social media provides a communication medium for the individual where communication and interaction take place without time and space limitation and it means that an individual becomes an actor in communication, and this also brings an important interaction and change in sociological bas

Keywords
Media, Traditional media, Social Media, Internet law