“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Sosyal-Siyasal Ayrımlaşmanın Anlatılaştırımı
(The Narrativation of Social and Political Differentiation in the Novel “A Strangeness in My Mind” )

Yazar : Onur Bilge Kula    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 9-22
3966    1780


Özet
Orhan Pamuk “Kafamda Bir Tuhaflık” romanında Türkiye’nin son elli yılını biçimlendiren içgöç ve buna bağlı olarak gecekondulaşma ve kentleşme sürecinde ortaya çıkan “tuhaflıkları” anlatılaştırmıştır. Romanın temel kavramı olan “tuhaflık”, romanın erkek kahramanı Mevlut’un bir kez görüp âşık olduğu ve mektuplar yazdığı güzel kızla değil, onun çirkin ablasıyla evlendiğini anlaması ile başlar. Romanın yazınsal merkezini belirginleştiren izleklerden biri de söz konusu anlatı zamanı içinde ortaya çıkan politik ayrımlaşmadır. Yazar, özellikle yetmişli yıllarda ortaya çıkan ve giderek toplumun büyük bir bölümünü kapsayan ve “milliyetçi- ülkücü” ve “solcu- devrimci” diye nitelenen politik ayrımlaşmayı ya da cepheleşmeyi anlatıya katmıştır. Söz konusu politik cepheleşmede sağ kesimi, romanın başkahramanı Mevlut’un, onun amcaoğulları Korkut ve Süleyman figürlerinde, sol kesimi ise arkadaşı Ferhat figüründe yazınsallaştırmıştır. Orhan Pamuk, romanda betimlediği siyasal ayrımlaşmayı, köyden göçle gelenlerin İstanbul’un etrafında oluşturdukları gece kondu semtleri ile de ilişkilendirir; böylece, bu yeni mahallelere politik bir kimlik kazandırır. Yazar, siyasal cepheleşmenin iki tarafının iç farklılıklarını, kendilerine özgü sloganlarını ve duvar yazılarını betimlemek suretiyle, bir yandan anlatı zamanıyla ilgili anımsama kültürünü belirginleştirir

Anahtar Kelimeler
Orhan Pamuk, İçgöç, Kentleşme, Sosyal-Siyasal Simge ve Söylem, Yazınsallaştırma,

Abstract
In the novel “A Strangeness In My Mind” Orhan Pamuk narrates the strangeness appearing during the internal migration shaping the last fifty years of Turkey and squattering and urbanization as a result of this migration. The strangeness as the main concept of the novel began when the protagonist Mevlüt realized that he got married to the ugly sister of the lovely girl whom he loved at the first sight and sent a lot of letters to.One of the themes that constitute the literary center of the novel is the political conflict during the narrated time. Orhan Pamuk sets a high value in his novel on political differentiation or polarization that appears in the 1970s, gradually contains a large part of society and can be called as “nationalist- idealistic” and “leftwinger- revolutionist”. The writer puts in this political conflict the protagonist Mevlüt and his cousins Korkut and Süleyman for right-wing while he puts Mevlüt’s friend Ferhat for left-wing. Orhan Pamuk puts a relation between the political differentiation narrated in the novel and districts of the squatter houses built by those who migrated from the villages to Istanbul. Thus he gives these new districts a political identification. The writer tries to make clear about recollection of past events and experiences on the narrated time of the novel.

Keywords
Orhan Pamuk, Internal Migration, Urbanization, Social - Political Sign