Gösterişçi Tüketim, Sınıf, Din ve Güçlenme Ekseninde Muhafazakâr Kadınlar
(Conservative Women in the Axis of Conspicuous Consumption, Class, Religion and Empowerment )

Yazar : Pınar Melis Yelsalı Parmaksız   - Gökçe Çöçel  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 27-50
1548    867


Özet
Gaziantep’te yaşayan, üst orta sınıftan muhafazakâr kadınların gösterişçi tüketim pratiklerine odaklanan bu makale, gündelik yaşamda özellikle kadınlar arası karşılaşmalar yoluyla sınıfın, muhafazakârlığın ve kadınların deneyiminin dönüşümünü anlamayı amaçlar. Buradan hareketle üst sınıftan muhafazakâr kadınların deneyimlerinin güçlenme ekseninde imkânını tartışmaya açıyoruz. Çalışmanın verileri feminist bir metodoloji ile gerçekleştirilen nitel bir saha çalışması ile toplanmıştır. Saha araştırması Gaziantep’te altı aylık bir süre içinde, çalışmaya katılan muhafazakâr ve/veya dindar kadınlarla gerçekleştirilen, onların gündelik yaşamlarına ve deneyimlerine odaklanan 14 birebir görüşme, 27 derinlemesine görüşme ile toplamda 14 kişiden oluşan iki grupla yapılan odak grup görüşmesine dayanmaktadır. Araştırma verileri görüşme kayıtlarından ortaya çıkan temalar çerçevesinde yorumlanarak analiz edilmiştir. Sonuçta üst orta sınıftan muhafazakâr kadınların güçlenmesi ataerkil pazarlık ve özel ataerkillikten kamusal ataerkilliğe geçiş kavramları kullanılarak açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
gösterişçi tüketim, İslam, Gaziantep, muhafazakâr kadınlar, ataerkil pazarlık

Abstract
This article focuses on the practices of conspicuous consumption of the upper middle class conservative women living in Gaziantep and aims to understand the transformation of the class, conservatism and the women’s experiences through women’s encounters in daily life. From this point further, we question the possibility for women’s empowerment. The data was collected through a qualitative field study by using feminist methodology. The field work consists 14 individual interviews, 27 in-depth interview and two focus groups with a total number of 14 participants. All interviews focus on the Daily lives and personal experiences of the conservative/religious women who participated to the research. Research data was analysed through interpretation of the themes which emerged from the data. As a result, the empowerment of the upper middle class conservative women was explained by means of the concepts of patriarchal bargain and the move from private to public patriarchy.

Keywords
conspicuous consumption, Islam, Gaziantep, conservative women, patriarchal bargain