Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar
(Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music )

Yazar : Can Karahan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 97-106
4477    2629


Özet
Bu çal›flmada, Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤indeki çoksesli unsurlar›n neler oldu¤u sorusuna yan›t aranm›flt›r. Bölgeye iliflkin örneklerin çoksesli unsurlar bak›m›ndan de¤erlendirilmesi sonucunda dem tutma, paralellik ve dem tutma ile paralelli¤in birlikte kullan›ld›¤› üç tip belirlenmifltir.

Anahtar Kelimeler
Çokseslilik, dem tutma, paralellik

Abstract
In this study, we investigated polyphonic elements in the Blacksea Region’s folk music and determinated three types such as "drone", "parallelism" and using these two together with regard to the evaluation of musical examples related to that region.

Keywords
Polyphony, drone, parallelism