• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar
(Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music )

Yazar : Can Karahan    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 97-106
3224    1337


Özet
Bu çal›flmada, Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤indeki çoksesli unsurlar›n neler oldu¤u sorusuna yan›t aranm›flt›r. Bölgeye iliflkin örneklerin çoksesli unsurlar bak›m›ndan de¤erlendirilmesi sonucunda dem tutma, paralellik ve dem tutma ile paralelli¤in birlikte kullan›ld›¤› üç tip belirlenmifltir.

Anahtar Kelimeler
Çokseslilik, dem tutma, paralellik

Abstract
In this study, we investigated polyphonic elements in the Blacksea Region’s folk music and determinated three types such as "drone", "parallelism" and using these two together with regard to the evaluation of musical examples related to that region.

Keywords
Polyphony, drone, parallelism

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr