İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması
(Internet and Social Networks Indirect Living Practices: )

Yazar : Erdal Dağtaş   - Ozan Yıldırım  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 149-180
5428    2155


Özet
İnternet ve sosyal ağlar dolayımlı gündelik yaşam pratiklerinin üniversite öğrencileri üzerinden tartışılması, bu çalışmanın sorunsalıdır. Enformasyonel kapitalizmle birlikte, bilgi teknolojilerinin gelişimi; toplumsal ve gündelik yaşamı etkilemiştir. Kaldı ki, İnternet ve sosyal ağlar ise; en fazla üniversite öğrencileri tarafından içselleştirilmiştir. Bu anlamda, dijital yerliler olarak tanımlanan genç nüfus, enformasyon toplumu dinamiklerine kolay bir şekilde uyum sağlamış; İnternet, yeni medya araçları ve sosyal ağları yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi’ni temsilen seçilen öğrencilerin İnternet, yeni medya araçları ve sosyal ağlar dolayımlı gündelik yaşam pratiklerinin neler olduğunun saptanması ve yorumlanması çalışmanın amacını oluşturmuştur. Kuramsal tartışmalar ve çalışmanın amacı çerçevesinde, başlıca şu tematik kategoriler geliştirilmiştir: (1) Gündelik Yaşamda İnternet ve Yeni Medya Araçlarının Kullanım Amaçları ve Dolayımlanan Kimlikler, (2) İnternetin Aşırı Kullanımı, (3) Gündelik Haber Takibinin Değişimi, (4) İnternet Mecraları ve Tüketim.Bu kategoriler, Anadolu Üniversitesi’nden örnek araştırma grubu olarak seçilen 32 öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin bulgularına göre yorumlanmıştır. Öğrenciler seçilirken; amaçlı örneklem tekniği kullanılmış ve çalışmaya sadece 4. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular ise, betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Böylece, Anadolu Üniversitesi özelinde üniversite öğrencilerinin; İnternet ve sosyal ağlardaki gündelik yaşam pratikleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnternet, sosyal ağlar, gündelik yaşam pratikleri, gençlik kültürü.

Abstract
The main concern of this study is to discuss everyday life practices of university students via internet and social networks. With the advent of informational capitalism, advances in information technologies have had an influence on social and everyday life. Moreover, internet and social networks have been internalized most by university students. In that sense, young population, named as digital natives, has easily adapted into information society dynamics; and started to use internet, new media tools and social networks intensively. In that context, determining and interpreting everyday life practices via internet, new media tools and social networks of the students chosen to represent Anadolu University in Turkey sets the purpose of this study. In the framework of theoretical discussions and the purpose of the study, the following main thematic categories are developed: (1) Purposes for Using Internet and New Media Tools in Everyday Life, and Mediated Identities, (2) Excessive Using of Internet, (3) Transformation in Following Daily News, (4) Internet Mediums and Consumption.These categories are interpreted based on the findings collected from semi-structured in-depth interviews with 32 students chosen from Anadolu University to form study group. While choosing the students, systematic sampling technique is used, and only senior students are included in the study. The data collected from semi-structured in-depth interviews are analysed through descriptive analysis. By doing so, everyday practices of university students in the specific example of Anadolu University on the internet and social networks are examined.

Keywords
Internet, social networks, everyday life practices, youth culture.