İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları
(Online Journalists’ Beliefs and Attitudes toward User Participation in News Media )

Yazar : Tolga Çevikel    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 217-234
6174    2133


Özet
bir gelişim gösterdiğini; İnternet gazetelerinde, haber üretiminin pek çok aşamasının kullanıcı katılımına kapalı tutulduğunu, kısmen açık olan aşamaların ise gazeteciler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, bahsedilen bu duruma yol açan ve katılımcı gazeteciliğin mevcut gelişmişlik düzeyini ve sınırlılıklarını belirleyen nedenleri anlamayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu amaçla, haber medyasında kullanıcı katılımını sağlayan ve yöneten aktörler olan İnternet gazetecilerinin, kullanıcı katılımı ve kullanıcının ürettiği içerikle ilgili görüş ve tutumlarını araştırmaktadır. Araştırmanın verileri, dokuz ayrı İnternet gazetesinden, yedisi genel yayın yönetmeni, beşi editör olmak üzere toplam 12 İnternet gazetecisi ile yapılan derinlemesine görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak İnternet gazetecilerinin kullanıcı katılımından elde ettikleri faydalar ve kullanıcı katılımıyla ilgili çekinceleri üzerinde durulmuş ve gazetecilerin profesyonel denetim ile açık katılım arasında pratikte yaşadıkları çatışmalı durum tasvir edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, gazetecilerin kullanıcı katılımına ilişkin görüş ve tutumlarını şekillendiren bağlamsal etmenler de gözden kaçırılmamaya çalışılmış, gazetecilerin yönettikleri veya çalıştıkları İnternet gazetelerinin ekonomik ve örgütsel yapılarının katılımcı gazeteciliğin gelişiminde oynadığı rol de tartışmaya dâhil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnternet gazetecileri, kullanıcı katılımı, kullanıcının ürettiği içerik, katılımcı gazetecilik

Abstract
Online Journalists’ Beliefs and Attitudes toward User Participation in News Media Previous studies concluded that the online news media in Turkey are remarkably slow and sluggish to respond to participatory journalism. Most stages of the news production process are closed to user participation or, when allowed, the participation is strictly controlled by journalists. This paper sets out to explore the factors shaping this present state of participatory journalism and hindering the adoption of user participation. For this purpose, the paper examines the online journalists’ beliefs and attitudes toward user participation and usergenerated content, with the aid of in-depth interviews conducted with a total of 12 online journalists (7 executive editors and 5 editors) from nine different online newspapers. In these interviews, the main aim is to develop a better understanding of how online journalists consider the benefits and risks of user participation and how they react to the conflict situation between professional control and open participation. In addition to this, the wider contextual factors that shape journalists’ beliefs and attitudes toward user participation, like the economic and organizational structures of their online newspapers, are also considered and brought into the discussion.

Keywords
Online journalists, user-generated content, user participation, participatory journalism