Beden İşaretleri: Dövme Popüler Bir Kültür Ürünü müdür?
(Body Signs: Is Tattoo a Popular Culture Product? )

Yazar : Mehmet Şükrü Nar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 22
Sayı : 112
Sayfa : 945-964
2102    1190


Özet
Araştırmada, bireylerin dövme yaptırmalarına neden olan temel düşünceler, tutum ve davranışlar analiz edilmektedir. Bu amaçla (i) dövme yaptırmanın nedenleri (ii) dövmenin popüler bir kültür ürünü olup olmadığı (iii) dövme kullanımının psiko-sosyal etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde yaşayan bedeninde dövme işareti bulunan 30 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sahasına 2021 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında gidilmiştir. Katılımcı grup basit ve kartopu örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Veriler toplamda 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve katılımcı gözlem tekniği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre yaş, cinsiyet, meslek, sosyal statü vb. niteliklerden bağımsız olarak pek çok insan farklı nedenler ile dövme yaptırabilmektedir. Dövmenin popüler bir kültür ürünü olması ise tartışmalıdır. Süreç içinde sağlık sorunlarının yaşanabilmesi, dövmeye karşı psikolojik bağımlılık oluşabilmesi, geleneksel algıda oluşabilecek tepkiler, meslek seçiminde yaşanabilecek zorluklar, zaman içinde dövmenin anlamını yitirmesi gibi bireyde kaygı ve pişmanlık oluşturabilecek faktörler, dövmeye çelişkili bir tüketim kültürü öğesi olarak bakılmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra önemli bir kitle, dövme yaptırmanın öğrenilen ve taklit edilen bir davranış olarak kimliğin yeniden inşasında önemli bir unsur olarak görmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dövme, beden, popüler kültür, kimlik, dövme motivasyonu

Abstract
In the research, the basic thoughts, attitudes and behaviors that cause individuals to get tattoos are analyzed. For this purpose, (i) the reasons for getting a tattoo (ii) whether the tattoo is a popular cultural product (iii) the psycho-social effects of tattoo use are being examined. The sample group of the research consists of 30 people living in the Çankaya district of Ankara with tattoo marks on their bodies. The research area was visited between June and August 2021. The participant group was determined by simple and snowball sampling technique. The data were collected through a semi-structured interview form consisting of 15 questions and participant observation technique. In the analysis of the data, descriptive analysis and content analysis methods were used. According to the results of the study, regardless of age, gender, profession or social status, many people can get tattoos for different reasons. The belief that tattoo is a popular culture product is controversial. Factors that may cause anxiety and regret in the individual, such as experiencing health problems in the process, psychological dependence on tattooing, reactions that may occur in traditional perception, difficulties in choosing a profession, the tattoo losing its meaning over time may cause the tattoo was viewed as a contradictory consumer culture element. In addition, a significant audience sees tattooing as a learned and imitated behavior and an important element in the reconstruction of identity.

Keywords
Tattoo, body, popular culture, identity, tattoo motivation