Folklor Metinlerini Pozitif Psikoloji Kavramlarıyla Yorumlamada Bir Örnek: Sevgi Konulu Ninniler
(An Example of The Interpreting of Folklore Texts wth Positive Psychology Concepts: Lullabies about Love )

Yazar : Sibel Turhan Tuna    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 965-982
1939    1267


Özet
Pozitif psikoloji temelde insanın yaşam boyunca pozitif deneyimler yaşamaları, öznel iyi oluşlarını artırıcı eylemler ile ruh sağlıklarının korunmasını amaçlar. Ninniler, ilk çocukluk yıllarında tanışılan sözlü kültür ürünü olup kısa içeriğiyle bir dil-kültür taşıyıcısı, kültürel bellek aktarıcısıdırlar. Kadim sevgi duygusunu, evrensel sevgi değerini öz bir şekilde bugüne taşıyabilen türdür ninniler. Çalışma, sevgi konulu ninnilerin pozitif psikolojinin kavramlarınca ele alınması, çıktıların halk bilimi kuramlarından işlevsel kuramca yorumlanması, böylece disiplinler arası çalışmalara örnek olup, alana bütünlük sağlayacak şekilde ilişkilendirilerek katkı sağlamayı hedeflemektedir. Buradan hareketle çalışmanın sorusu “Sevgi konulu ninnilerin insan yaşamına, insan ruhuna pozitif etkileri nedir? Bu bağlamda işlevleri nelerdir?” şeklindedir. Araştırma konusuna metinlerin pozitif psikolojinin temel kavramlarınca ele alınıp yorumlanmasından hareketle “yorumsamacı” “temel nitel araştırma” deseniyle yaklaşılmıştır. Ninni metinleri, pozitif psikolojinin uzman görüşleri dâhilinde belirlenen, çalışmanın bilimsel veriler ışığında, tematik bağlamda çatısını oluşturan mutluluk, öznel iyi oluş, güvenli bağlanma kavramlarınca alımlanıp yorumlanmıştır. İnsanın kişilik özelliklerinin erken çocukluk yıllarında oluştuğu bilinmektedir. Erdemli, iyimser, pozitif yaşam deneyimlerine sahip pozitif insan olabilmek için yaşamın henüz erken dönemlerinde ebeveynler ve özellikle annelerce bilinçli adımlar atılması önemlidir. Sevgi konulu ninnilerle sevgi dolu bir ortamda büyüme önemli bir ilk adımdır. Nitekim sevgi konulu ninniler, olumlu çocukluk deneyimi bağlamında pozitif psikolojinin önemsediği koruyucu ruh sağlığı kazanımı için önemli işlevlere sahiptir. Buradan hareketle, sevgi konulu ninnilerin “metaforik anlamda” pozitif psikolojiye klinik uygulamalar düzeyinde destek sağlayacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. Tüm bunlara ilaveten, bu çalışmanın yaygın etkisi bağlamında içeriğinde insan sevgisi olan, mutlu, iyi insan olma halinin öne çıkarıldığı, masal, efsane türlerinin pozitif psikolojinin temel kavramları ile incelenebileceği vurgulanabilir.

Anahtar Kelimeler
sevgi konulu ninniler, pozitif psikoloji, mutluluk, öznel iyi oluş, güvenli bağlanma

Abstract
Positive psychology basically aims to enable people to have positive experiences throughout their lives and to protect their mental health with actions that increase their subjective well-being. Lullabies are products of oral culture that are introduced in the early childhood years, and with their short content, they are a language-culture carrier, a cultural memory transmitter. Lullabies are the genre that can carry the ancient feeling of love and the value of universal love to the present day. The purpose of the current study is to deal with lullabies about love, which are one of the anonymous folk literature genres in the context of psychology and literature, on the basis of the concepts of positive psychology, to interpret the results through the functional theory, one of the folklore theories, so that it will be an example for interdisciplinary studies and contribute to the literature. In this regard, the research question of the study was worded as “What are the positive effects of lullabies about love on human life and human spirit? What are their functions in this context?” The subject of the research was approached with the “hermeneutic” “basic qualitative research” design as the texts would be addressed through the basic concepts of positive psychology and then interpreted. In other words, the texts of the lullabies, which are products of oral culture, were received and interpreted through the concepts of happiness, subjective well-being and secure attachment, which formed the framework of the thematic context, in the light of scientific data, determined on the basis of the expert opinions of positive psychology. Lullabies with the theme of love have important functions for the protection of mental health and happiness, which positive psychology cares about, in the context of positive childhood experience. Thus, it is thought that lullabies about love will provide support to positive psychology at the level of clinical applications in a “metaphorical sense”. For the widespread effect of the study, it can be emphasized that oral folk literature genres such as fairy tales and legends can be examined with the basic concepts of positive psychology.

Keywords
lullabies about love, positive psychology, happiness, subjective well-being, secure attachment