The Structure of Tempuutn Langit Tana of Dayak Benuaq and Tunjung Tribal Communities
(Endonezya Mitolojisi Üzerinde Etnografik Bir Çalışma: Tempuutn Langit Tana Efsanesinin Yapısı )

Yazar : Nina Queena Hadi Putri  -Andayani - Nugraheni Eko Wardani  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 1135-1148
1969    1061


Özet
Endonezya'da var olan mitlerden biri, Dayak Benuaq ve Tunjung topluluklarında dünyanın (gök ve yer) yaratılışı efsanesi Tempuutn Langit Tana'dır. Bu çalışma, Dayak Benuaq ve Tunjung kabilelerinde Tempuutn Mate'nin yapısını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, etnografik yöntemin izlendiği, Levi Strauss yaklaşımının izlendiği nitel betimsel bir araştırmadır. Veri kaynağı, Michael Hopes, Madrah ve Karaakng'ın mitolojik kitabı Tempuutn: Myth of Dayak Benuaq ve Tunjung'dur. Veri toplama, okuma ve not alma yoluyla yapılır. Veri doğrulama, kütüphane kaynaklarının üçgenlenmesini ve Dayak Benuaq topluluk liderleriyle yapılan röportajları kullandı. Çalışmanın sonuçları, Tempuutn Langit Tana'nın (1), yeryüzünde yaşayacak insan tanrı çifti ve onların soyundan gelenlerle tanışmak için bir yolculuk şeklinde bir coğrafi seviye şemasına dayalı olarak bugün hala korunmuş kültürel bir fenomen yaratabileceğini ortaya koymaktadır. ve cennette. 2) tekno-ekonomik düzey, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratma süreci, (3) düğün töreninin tarihi ve amacı ve ayrıca problem çözme ile ilgili toplumun sosyolojik düzeyi ve (4) kozmolojik düzey. , astral alem, doğaüstü dünya olarak dünya yaratılmadığından, yaratıkların yaratılış amacı ve Dayak Benuaq ve Tunjung kabileleri tarafından gerçekleştirilen dini ritüel faaliyetlerin ortaya çıkışının kökeni. bugün topluluk.

Anahtar Kelimeler
Tempuutn Langit Tana, Dayak Benuaq ve Tunjung, dünyanın yaratılışı, mit

Abstract
One of the myths in Indonesia is Tempuutn Langit Tana, namely the myth of the creation of the world (heaven and earth) in the Dayak Benuaq and Tunjung communities. This study aims to describe the structure of Tempuutn Mate in the Benuaq and Tunjung Dayak tribes. This research is a qualitative descriptive study with an ethnographic method following the Levi Strauss approach. The data source is the mythological book entitled Tempuutn: The Myth of Dayak Benuaq and Tunjung by Michael Hopes, Madrah, and Karaakng. The data were collected by reading and recording. The data were validated using library source triangulation and interviews with Dayak Benuaq community leaders. The study results revealed that Tempuutn Langit Tana could create a cultural phenomenon still being preserved today based on (1) a geographic level scheme in the form of a journey to meet a human god couple and their descendants who will inhabit the earth and heaven, (2) the techno-economic level in the form of creation process of the earth and heaven, (3) the sociological level related to society regarding the history and purpose of the wedding ceremony, as well as problem-solving, and (4) the cosmological level in the form of the unseen world since at that time the world had not yet been created, the purpose of the creation of astral beings, and the original emergence of religious ritual activities remaining to be carried out by the Dayak Benuaq and Tunjung tribal communities today.

Keywords
Tempuutn Langit Tana, Dayak Benuaq and Tunjung, the creation of earth, myth