Hekim Edebiyatçılar ve Hekim Adaylarının Edebiyata İlişkin Metaforik Algıları
(Metaphorical Perceptions of Doctors Literary and Doctor Candidates Regarding Literature )

Yazar : Şeyda Yeşilyurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 997-1020
1849    1079


Özet
Bu çalışmada, Tanzimat’tan günümüze asıl mesleği hekimlik olan edebiyatçılarımız kimlerdir, birer hekim adayı olan tıp fakültesi öğrencileri edebiyat kavramını neyle ve nasıl ilişkilendirmektedir, onlar için yazar ve şair kimdir sorularının cevapları aranmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışmada doküman incelemesi ve fenomenoloji yöntemlerinden yararlanılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma grubunu farklı üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenim görmekte olan 50 hekim adayıdır. Çalışmada doküman analizi sonucunda 75 edip hekim hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada edebiyatla ilgili 26 farklı metafor tespit edilmiştir. “panzehir, doğum sancısı, ruhsal hastalık” ifadeleri hekim bakış açısını yansıtabilecek ifadelerdir. Tıp öğrencilerinin “yazar” görüşleri arasında asıl mesleği hekimlik olan iki yazarla birlikte (Anton Çahov, Engin Geçtan) 32 farklı yazar yer almaktadır. Bu yazarlardan 12’si Türk, 20’si yabancı yazarlardır. Yabancı yazarlardan Dostoyevski, Türk yazarlardan Yaşar Kemal daha fazla katılımcı tarafından yazılmıştır. Hekim adaylarının “şair” görüşlerini ifade ettikleri bölümde 28 farklı şair adı geçmektedir. Bu şairlerden 23’ü Türk, 5’i yabancıdır. Şairler içerisinde Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Atilla İlhan aynı oranda yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler
metafor, edebiyat, şair hekimler, yazar hekimler, tıp fakültesi öğrencileri

Abstract
In this study, the answers to the questions of who are our literati, whose main profession is medicine, from the Tanzimat to the present, what and how the medical faculty students, who are doctor candidates, associate the concept of literature with the concept of literature, and who are the writers and poets for them were sought. In the study, in which the qualitative research approach was adopted, document analysis and phenomenology methods were used, and the data were analyzed by content analysis method. The study group consists of 50 doctor candidates studying in medical faculties of different universities. In the study, information was given about 75 doctors also litterateur as a result of document analysis. In the study, 26 different metaphors related to literature were identified. The expressions “antidote, labor pain, mental illness” are expressions that can reflect the point of view of the doctor. Among the authors that medical students wrote for their "author" opinions, there are 32 different authors, together with two authors (Anton Çahov, Engin Geçtan), whose main profession is medicine. 12 of these authors are Turkish and 20 are foreign authors. Dostoyevsky from foreign authors and Yaşar Kemal from Turkish authors were written by more participants. In the section where the doctor candidates express their "poet" views, 28 different poets are mentioned. 23 of these poets are Turkish and 5 of them are foreigners. Among the poets, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Atilla İlhan were written at the same rate.

Keywords
metaphor, literature, poet physicians, writer physicians, medical school students