Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanının Simgesel Şiddet Açısından İncelenmesi
(Analysis of Fakir Baykurt’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 93
Sayfa : 81-91
4136    4986


Özet
Pierre Bourdieu (1930-2002), öne sürdüğü görüşler ve kuramlarla günümüzde sosyoloji biliminin önemli isimlerinden biridir. Pierre Bourdieu, oyun metaforu ve alan, habitus, simgesel sermaye ve simgesel şiddet gibi pek çok yeni kavramı sosyolojiye kazandırmıştır. Pierre Bourdieu’nun yapmış olduğu araştırmalar ve ortaya koyduğu görüşler, sadece sosyolojide değil diğer sosyal bilimlerin araştırmalarında da önemli birer kaynak haline gelmiştir. Özellikle de simgesel şiddet konusundaki saptamalarının sosyal bilimlerin pek çok araştırmasında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Simgesel şiddet, var olan düzenin devamının sağlanması için fiziksel nitelik taşımayan bir baskı biçiminin ifadesi olarak tanımlanabilir. Bu baskı biçiminde, bir toplumsal eyleyici üzerinde kendi suç ortaklığıyla uygulanan şiddetten söz edilmektedir. Bir edebî eser incelemesi olan bu çalışmada Fakir Baykurt’un (1929-1999) Tırpan adlı romanı Pierre Bourdieu’nün simgesel şiddet kavramından hareket ile değerlendirilmiştir. Fakir Baykurt, Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışıyla romanlarını kaleme alan önemli bir yazardır. Fakir Baykurt, eserlerinde toplumu ve onu türlü yönlerden ayakta tutan, etkileyen dinamikleri kendi sanat anlayışı ve yaşam felsefesi ile birleştirerek ele almaktadır. 1970 Yılı TRT Roman Ödülüne değer bulunan Tırpan da zengin ve yaşlı adamların çocuk denilecek yaştaki kızlarla evliliği ve bunun yarattığı sonuçlar gibi son derece önemli bir sorunu konu edinmektedir. Romanın olay örgüsü, bu önemli konuya insanların bakış açılarının ve bu durumun yarattığı infiallerin anlatımı üzerine kuruludur. Konusu ve yazarının konuya bakış açısı nedeniyle Tırpan bu çalışma için seçilmiş, eser simgesel şiddet öğeleri açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
simgesel şiddet; tırpan; Fakir Baykurt; Pierre Bourdieu

Abstract
Pierre Bourdieu (1930-2002) is one of important names in sociology because of the theories and opinions he proposed. Pierre Bourdieu gave to sociology many new terms, such as; metaphor of game and area, habitus, symbolic capital and symbolic violence. Research that Pierre Bourdieu conducted and the opinions that he proposed became important sources for new research not only in sociology but also in many other fields. It is evident that especially his findings on symbolic violence have an important role in many research studies of social sciences. Symbolic violence can be defined as a pressure that is not physical and that is applied for the survival of the current system. This kind of pressure is a violence that is applied on a social subject with their own complicity. In this study, which is a novel analysis, the novel “Tırpan” of Fakir Baykurt (1929-1999) is assessed in terms of the symbolic violence of Pierre Bourdieu. Fakir Baykurt, who adopts the socialist realist point of view, is an important writer in Turkish literature. Fakir Baykurt, in his works, approaches society and the dynamics that keep it alive and that effect it, from a point of view that blends his philosophy of life and his opinion on art. The TRT novel award was given to Tırpan. The novel approaches the marriages of girls who are still in their childhood with men who are rich and old and the consequences of these marriages. This is a very important problem. The novel shows the opinions of people on this subject and the problems that it creates. This novel is chosen for this study and analysed because of its chain of events and the point of view of the author on this subject.

Keywords
symbolic violence; scythe; Fakir Baykurt; Pierre Bourdieu