Zerdüştilik ve Yezîdîlik İnançlarının Romanlarda Ele Alınışı
(The Discussion of Zoroastrianism and Yezidisim Belief Systems in Novels )

Yazar : Hünkar Karaca Yalçın    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : 517-532
    


Özet
Edebiyat ürünlerinde bireyin yaşantısı ele alındığı gibi toplumların ortak zihin dün-yası, tarihi dönüm noktaları, inançları ve kültürleri de konu edilir. İnanç kavramı da toplumların kimliğini şekillendiren önemli olgulardandır ve sanat-edebiyat ürünleri-ne etki etmiştir. Başlangıçtan bugüne Türk romanında birçok toplumsal konu ele alınmış yazarlar, edebiyat yoluyla hem içine doğdukları toplumları hem de “öteki” olarak kabul edilen toplumların inançlarını, inançlarından doğan kültürel niteliklerini eserlerinde anlatmışlardır. Bu inançlar incelendiğinde azınlık olarak kabul edilen Zerdüşti ve Yezîdi toplumlarının dinleri ön plana çıkmaktadır. Romanlarda İslami-yet, Hristiyanlık ve Yahudilik ile karşılaştırılan bu iki inancın arka planındaki felse-feye, düğün, cenaze gibi törenlerdeki ritüellere etkilerine yer verilmiş, inanç ve “mil-li” kimlik kavramlarının nasıl kemikleşmiş birer yapı haline geldiği işlenmiştir. Ayrı-ca romanlarda güçlü kültürlerin ve dinlerin bulunduğu Orta Doğu bölgesinde bu az sayıdaki toplumların değer yargılarını günümüze kadar nasıl korudukları da anlatıl-mış, bölgedeki güçlü devletlerle yaşadıkları çatışmalara da yer verilmiştir. Bu çalış-mada Türk romanında Yezîdî ve Zerdüşti inançlarının yansımaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Zerdüştilik, Yezîdilik, din, toplum, roman

Abstract
Along with individuals lives, literary works address shared mental worlds of socie-ties, historical milestones, beliefs, and cultures. The concept of belief is also one of the factors that shape societies' identities and art-literary works. Turkish authors have discussed both the societies they were born into and the beliefs of the "other" societies, as well as the cultural characteristics arising from their beliefs, in their works from the past to the present. When these beliefs are examined, it is clear that the religions of the Zoroastrians and Yazidis, both of whom are considered minori-ties, are at the forefront. In novels, these two beliefs were compared with Islam, Christianism, and Judaism, and their underlying philosophies, their effects on rituals in ceremonies such as weddings and funerals, and how the belief and "national" identities became an entrenched structure were discussed. Furthermore, the novels discussed how these societies perceived minorities maintained their value judgments in the Middle East, where dominant cultures and religions are present, as well as their conflicts with strong states in the region. In this study, the reflections of Ye-zidism and Zoroastrianism in Turkish novel has been discussed.

Keywords
Zoroastrianism, Yezidisim, religion, society, novel