Kültür Turizminin Geleneksel Kıbrıs Türk El Sanatlarının Sürdürülebilirliğine Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the İmpact of Cultural Tourism on the Sustainability of Traditional Turkish Cypriot Handicrafts )

Yazar : Burak Gökbulut  - Mustafa Yeniasır  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1047-1062
    


Özet
Kültür turizminde önemli olan kültürel miras-turizm-sürdürülebilirlik üçgenini doğru bir denkleme oturtmak olmalıdır. Aksi takdirde geçen süre içerisinde yoğun turist akışı özellikle küçük ada toplumlarının ve turizmi yapılan kültür unsurunun yapısını değiştirip bozabilir. Turizmin sürdürülebilirliği, onun ekonomik olarak sürekliliğinin olmasına, turizmdeki istihdamın kalitesine, ziyaretçi memnuniyetine, kaynakların verimli kullanımına, çevrenin korunmasına vs. bağlıdır. Kültürün ekonomik kazanca çevrilebilmesi de özellikle yaratıcı turizm faaliyetlerinin profesyonel ve planlı bir şekilde düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu araştırmada amaç, Kıbrıs Türk geleneksel el sanatlarından Lefkara işi, Lapta işi, koza işi, sele-sepet işi, oya, yemeni, dağarcık, sandık ve hasır sandalye yapımı vb. gibi el sanatlarının güncel durumunu belirlemek ve bunların kültür turizmi faaliyetleriyle desteklenmesi için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Bunun için katılımcılarla yüzyüze görüşülerek onlara hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış iki görüşme formu sunduk. Söz konusu görüşme forumlarında ürün, pazar, turizm, kültür ve sürdürülebilirliğe ilişkin sorular bulunmaktadır. Çalışmanın örneklemini KKTC’de bulunan ve söz konusu el sanatlarının üretimi veya pazarlamasıyla uğraşan 30 katılımcı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
SOKÜM, kültürel miras, sürdürülebilir kültür turizmi, el sanatları, KKTC

Abstract
In cultural tourism, it is very important to put the cultural heritage-tourism-sustainability triangle into a correct equation. Otherwise, the intense tourist flow in the elapsed time may change and disrupt the structure of especially small island societies and the cultural element that is the subject of tourism. The sustainability of tourism is a function of its economic continuity, the quality of employment in tourism, visitor satisfaction, efficient use of resources, and protection of the environment, among others. Transforming culture into economic gain is especially related to the professional and planned organization of creative tourism activities. The aim of this research is to determine the current status of Turkish Cypriot traditional handicrafts such as Lefkara work, Lapta work, cocoon work, saddle-basket work, needlework, Yemeni, repertoire, chest and wicker chair making, and to reveal what needs to be done to support them with cultural tourism activities. For this purpose, both structured and unstructured interview forms presented by interviewing the participants face to face. These discussion forums include questions about products, markets, tourism, culture and sustainability. The sample of the study consists of 30 participants located in the TRNC who are engaged in the production or marketing of the handicrafts in question.

Keywords
ICH, cultural heritage, sustainable cultural tourism, handicrafts, TRNC