Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972)
(A German Music Educator in the Development Process of Institutions that Train Music Educators in Turkey (1890-1972) )

Yazar : Müjde Sar›sözen Do¤an-  Umur Alpagut- Raif Gülcan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 197-211
6619    6447


Özet
Müzik e¤itimi, becerinin biliflsel ve duyuflsal davran›fl de¤ifliklikleri ile örtüfltü¤ü, kendine özgü bir süreç gerektiren özel bir aland›r. Müzik e¤itimcisi yetifltirme aflamalar› birçok de¤iflkenin e¤itim sürecine yans›d›¤› duyarl› ve derin yap›sal özellikler gösterir.Cumhuriyet’in ilan›n›n hemen ard›ndan, di¤er pek çok alanda oldu¤u gibi müzik e¤itimi konusu da ele al›nm›fl, müzik e¤itimcilerine duyulan gereksinimin giderilmesi amac›yla 1924 y›- l›nda Musiki Muallim Mektebi aç›lm›flt›r. Daha sonra, bu okulun devam› olarak kabul edilen Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik Bölümü kurulmufltur (1937). Türkiye’de müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin temelini oluflturan bu kurumlar, e¤itim uygulamalar› ve bu alana katk›lar› nedeni ile müzik e¤itimi tarihinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde di¤er bilim ve sanat alanlar›nda oldu¤u gibi müzik e¤itimi alan›nda da özellikle Almanca konuflulan ülkelerden davet edilen Bat›l› uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmifltir. Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik E¤itimi Bölümü Baflkanl›¤› görevine de bu dönemde Alman müzik e¤itimcisi Prof. Eduard Zuckmayer getirilmifltir (1938-1970). Zuckmayer, müzik e¤itiminin ça¤dafl kimlik kazanmas›nda ve müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin bu do¤rultuda flekillenmesinde önemli bir rol üstlenmifltir. Erken Cumhuriyet dönemindeki müzik e¤itimi sürecine iliflkin geliflmelerin, günümüzdeki küresel ak›fllar›n olumlu/olumsuz etkileri nedeniyle, irdelenmesine giderek daha da artan bir önemle gereksinim duyulmaktad›r. Makalemizde, Eduard Zuckmayer’in Türk Müzik E¤itimine katk›s›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eduard Zuckmayer, Musiki Muallim Mektebi, Müzik E¤itimi

Abstract
Music Education is a unique field which requires the overlap of cognitive and affective behavioral changes with personal skill. The stages of training music educators consist of sensitive and substantial attributes which are reflected in the training process. Immediately after the foundation of the Turkish republic, in order to satisfy the demand for music educators, Musiki Muallim Mektebi (The School of Music Teachers) was established in 1924. In 1938, Gazi E¤itim Enstitüsü (Gazi Inst›tute of Education) which is considered to be the continuation of the former was established. These Institutions, which form the basis of music educator tarinin system, have a distinguished statius in the history of music education in Turkey because of educational practises that take place in these institutions and their contributions to the field. In the early days of the Republic, European specialists, mostly from German speaking countries, were employed in the field of music education as was also common practice in other fields of science and arts. Prof. Eduard Zuckmayer was appointed as chairperson of the music department at Gazi Inst›tute of Education (1938-1970). Zuckmayer undertook an important role in the acquisition of contemporary identity in music education in Turkey and the shaping of music educator training in this direction. There has been increasing importance of careful examination of the developments regarding the process of music education in the Republic era due to the positive and negative effects of global factors with this perspective in mind, in this article, Eduard Zuckmayer’s contribution to the Turkish Music Education will be assessed.

Keywords
Eduard Zuckmayer, Music school; Musical Education