Günümüz Toplumunda Mitler : Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
(Myths in Today ’s Society : A General Assessment on the Anatolian Communities ’ Legends )

Yazar : Mehmet Şükrü Nar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 79
Sayfa : 55-77
1583    1437


Özet
Arkaik toplumlardan günümüze gelen birçok edebi ürün bulunur. Bunların içerisinden belki de en anlamlı olan kuşaklar boyunca sözlü olarak aktarılan mit, destan, efsane ya da masalsı anlatılardır. Çünkü bu eserler, o topluma özgü duygu ve düşünceleri yansıtmakta ve bu özelliğiyle, insan davranışlarının anlaşılması adına önemli bilgi kaynağı sağlamaktadır. Sözlü kültürün bir parçası olarak kabul gören mitlerin günümüz koşullarına uyarlanmasıyla kendisini destan, efsane ya da bir yönüyle masal gibi sözlü anlatılarla ifade ettiği düşünülebilir. Efsanelerin oluşum kökenine yönelik mitolojik, tarihsel, dinsel ve fantastik olmak üzere birden fazla unsur kaynaklık eder. Bir efsanenin ortaya çıkışı; sadece mitolojik veya mitolojik ve tarihsel ya da tüm unsurların bir araya geldiği bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, günümüz mit olgusunun bir sonucu olarak görebileceğimiz, toplumuzun kültürel bir yönünü temsil eden efsanelerin, Anadolu halk anlatılarında yeri ve önemi analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mit, Efsane, Destan, Anadolu Efsaneleri, Anlatı

Abstract
There are many literal works handed down to us from the archaic communities. Maybe the most important ones are the oral narratives such as myth, epic, legend or tales which are handed down from a generation to another because these works mirror the feelings and attitudes of communities and they are important resources for understanding the behaviours of people better. Adapting myths which are accepted as a part of the oral narration to today’s conditions, it can be thought that they explain themselves through such oral explanations as legends. There are several elements, namely mythological, historical, religious and fantastic elements, which are used as resources to explain the resource of legends. The creation of a legend can come into being as a result of the only mythological approaches or mythological and historical approaches or all these approaches’ coming together. In this study, the place and importance of legends, which can be seen as a result of the myth phenomenon and which represent a cultural side of our community, in Anatolian folk narratives.

Keywords
Myth, Legend, Epic, Anatolian Legends, Narrative