Eskiden Yeniyi Yaratmak : Türk Camii ve Konutlarındaki Geleneksel /Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması
(Creating New from the Old : Comparison Between Modern and Ottoman Architectural Designs in Turkish Mosques and Dwellings )

Yazar : İlkyaz Ariz Turan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014 Kasım
Sayı : 79
Sayfa : 201-220
1617    876


Özet
Mimarideki gelişmeler, sadece pratikte var olan değişimlere değil ayrıca belirli bir zamanda değişen hayat tarzı ihtiyaçlarına da açıklık getirmektedir. Dolayısıyla mimarideki gelişme, eğilim ve yönelimler de bu değişim ve ihtiyaçlara paralel olarak ilerleme göstermektedir. Mimarinin hayat tarzı, kültür, sosyal düzen ve çeşitli alanlardaki özel ihtiyaçlarla doğrudan ilişkisi vardır. Türkiye’nin mevcut mimari anlayışı, Roma ve Yunanistan da dahil dünyanın birçok yerinde olduğu gibi , peyzaj gelişimin yanı sıra, tarihi, dini, kültürel ve konut ile ilgili alanlarda Osmanlı mimari anlayışının belirgin kurallarını yansıtır. Modern mimari oluşumlar genellikle şehir bölgelerinde konumlaşmışken, geleneksel mimari oluşumlar ,Türkiye mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan dini yapılarda sıklıkla karşımıza çıkar. Bu araştırmada batılılaşma ve laikleşmeyi ortaya koyan Avrupa kübizmi ve modernizminden etkilenmiş Türkiye’nin Osmanlı dönemi ve çağdaş klasik stilinin çeşitli mimari parçaları ele alınıp, değerlendirilecektir. Dolayısıyla, bu makalede, tarihi yakınlık ve mimari kaynağı kültürün parçası olan günümüz değişimlerinin perspektifinden, Osmanlı zamanı ve günümüz mimarisinin sınırlarının kesişimi gösterilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken, günümüz Türkiyesinde mimarlık kavramının ne anlama geldiği örnekleri üzerinde durularak bazı çağdaş sanat eserleri incelenecektir. Çalışmamızda, aynı zamanda günümüzün modern olarak nitelendirilen bazı camilerinde mevcut olan Osmanlı tasarım unsurlarına da işaret etmektedir. Bu unsurlar, bunlar olmaksızın camiye gelenlerin islamik sembollerle olan bağlantısını kaybetmesine yol açacak olan süregelen cami yapısı karakteristiklerini belirlemektedir

Anahtar Kelimeler
Geleneksel mimarlık, Osmanlı Mimarisi, Türkiye Dönemi Mimarisi, Türkiye’deki Konutlar

Abstract
The developments in architecture make a statement not only in practicality but also in lifestyles needs for a particular period. There is also a direct association with the architecture with a link to lifestyle, culture, social order, and specific needs within the various areas. The current architecture in Turkey, like most parts of the world including Rome and Greece indicates the development of the landscape as well as the historical, religious, cultural, and home areas reflects understanding of architecture, evident in ottoman rule. Modern development is often one based on urban spaces while the traditional means created with religious formations that were a part of Turkey. The research will examine the different pieces of architecture associated with Turkey’s Ottoman era and contemporary classic-style influenced by European cubism and modernism and introducing westernization and secularization. Consequently, this paper intercepts the ottoman rule with contemporary architecture using literature on architecture from the perspective of historical affiliations and contemporary changes as a part of culture. The concept of architecture in contemporary times in Turkey then will look examine the contemporary artefacts. The paper also examines Ottoman architecture design elements present in modern day mosques. One such element is the dome that has continuallycharacterized the structure of mosques and without which this Islamic symbol loses contact with the audience.

Keywords
Ottoman Architecture, Contemporary or Turkey Republic Architecture, Dwellings and Mosques in Turkey,