• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Toplumsal Belek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması
(Reflection of Sarıkamış Operation on the Turkish Novel With Regards to Social Memory )

Yazar : Mustafa Aydemir   - Nusret Yılmaz  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 89
Sayfa : 111-130
5495    1469


Özet
İnsan eylemlerinin bir ürünü olan tarihin, ister birey ister toplum yaşamında belirleyici, yönlendirici, biçimlendirici etkisi yadsınamaz. Unutulan, baskılanan, belleğin karanlık odalarına hapsedilen birçok hakikat, günün birinde başka argümanlar kullanarak tekrar bizimle yüzleşir. Bu yönüyle bakıldığında her tarihi olay, şaşılacak bir biçimde bizim kolektif bilinçaltımızda tekrar ortaya çıkacağı ana kadar yaşamaya devam eder. Anımsama ve unutma diyalektiğine dâhil olan olgulardan toplum, bellek ve tarih, kopmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Belleğimize yapışan geçmişin, bir toplumsal yaratı olan sanatla bir araya gelmesi ise sanat hayatımıza, tarih temalı romanlar biçiminde yansır. Yazın dünyamızda hep bir felaket imgesi olarak kullanılmış Sarıkamış Harekâtı da unutulmak istendiği oranda kendisini dayatan bu tür yansımalardan biridir. Mekânın, tek başına bir tarihi imgeye dönüştüğü Sarıkamış, negatif bir anımsamadan ziyade, geleceğimizi inşa eden bir özne olarak hem yazınsal hem de toplumsal hayatımızda yerini almaktadır. Çalışmamızın kuramsal çerçeve kısmında, tarihi olaylarla toplumsal belek ilişkisi irdelendikten sonra Türk romanına Sarıkamış Harekâtı’nın nasıl yansıdığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sarıkamış, Mekân, Tarih, Toplumsal Bellek, Roman

Abstract
The importance of history which is a product of human actions can’t be disregarded in terms of determining, leading, structuring effect. Forgotten, pressed memory and hidden facts one day reappear and face us by using other arguments. Each historical event continues to live in our collective subconsciousness till it reappears. Society, memory and history which is involved in recollection and forgetting dialectic depend on each other. The past which is adhered to our memory meets art, a social creation and is reflected in terms of historical novels. The Sarıkamış Operation always used as the image of disaster is one of the reflections although wished to be forgotten. Sarıkamış a historical image alone takes place in both our literary and social life. Within the notional framework of our study, the relation of historical events with the social memory is examined and it has been tried to determine how Sarıkamış Operation has been reflected on the Turkish novel.

Keywords
Sarıkamış, Place, History, Social Memory, Novel

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook