Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı : Önlemsel Model
(The Tool of Success in Classroom Management: Precautionary Model )

Yazar : Aynur Bilir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 78
Sayfa : 203-216
1528    1460


Özet
Okulun amacı, her çocuğun kendi öğrenme gücü ve mevcut yetenekleri içinde yetişmesini sağlayarak, kendine, ailesine, topluma, insanlık alemine yararlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bir öğretmenin öğrencilerini yetiştirmedeki başarısı hiç kuşkusuz, onun mesleki yeterlilikleri yanı sıra, sınıf yönetimindeki başarısına bağlıdır. Öğretmenler eğitim öğretim sürecinde rol oynayan etkenlerin sınıf yönetimini nasıl etkilediğinin farkında olmak durumundadırlar. Sınıfta öğretmenin yönetim anlayışına, derse, konuya, amaçlara, öğrencilere ve ortamın özelliklerine göre farklı sınıf yönetimi modelleri seçilir ve uygulamaya yer verilir. Bu modeller, tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel olarak gruplandırmaktadır. Her modelin günümüzün modern eğitim anlayışı açısından sınırlılıkları ve yararlı yönleri bulunmaktadır. Bu modellerden biri olan önlemsel model sınıf etkinliklerini bir sosyalleşme süreci olarak ele alır. Sınıfta, istenmeyen durum ve davranışları ortaya çıkmadan önlenmesi, geleceğin planlanması ve kuralların oluşturulması gibi araçlara gereksinim duyulur. Ancak öğretmenin bu modellerin sınırları içinde sınıfını yönetmeye çalışması yeterli değildir. Sınıfta öğretme ve öğrenme etkinliklerinin verimli olabilmesi için öğretmenin birtakım önlemler alması gerekmektedir. Alınan önlemlerin uygulamasında öğretmen, okul yönetimi, rehberlik servisi, veli ve çevredeki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı gerektirir. Bu makale, öğretmenin sınıf içinde yürüttüğü eğitim öğretim etkinlikleri sırasında oluşabilecek istenmedik davranışları önceden kestirerek, bu olumsuzlukları en aza indirmek için kullanacağı önlemsel modelin araçlarını tanıtmayı ve bu araçlarla ilgili bazı uygulama örneklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf yönetimi, Öğretmen, Öğrenci, Önlemsel model.

Abstract
The aim of school is to train each child as a helpful individual to himself/herself, his/her family, society, humanity enabling to grow in his/her learning power and current capabilities. A teacher’s success in training students undoubtedly depends on his/her being well-trained and his/her success in classroom management as well. Teachers are aware of how the facts related to the instruction period affect classroom management. According to teachers’ management understanding, to the lesson, to the subject, to the aims, to the students and to the learning environment, different classroom management models can be chosen and applied. These are reactional, precautional, developmental and holistic models. Every model has its own advantages and disadvantages according to contemporary modern education of view. As one of these models, precautionary model, takes classroom activities as a socialization process. In classroom, there is a need for some tools such as preventing unwanted situations before they come up, planning future and describing rules. However it is not adequate for teacher to manage classroom within the boundaries of this model. In order to achieve effective teaching and learning activities, a teacher must take some precautions. The application of these precautions requires collaboration of teachers, the school administration, guidance service, parents, related institutions and organizations around. The aim of this article is to introduce means of the precautionary model and to define some examples of application with these means that the teacher may use in predicting the undesirable behaviors which may occur during the instruction in class and in minimizing these undesirable behaviors.

Keywords
Classroom Management, Teacher, Student, Precautionary Model