Üslüp Özellikleri Açısından Berci Kristin Çöp Masalları
(Berci Kristin Çöp Masalları in Terms of Stylistic Characteristics )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 73
Sayfa : 23-48
1637    1277


Özet
Edebiyat eseri pek çok unsurdan oluşan estetik bir bütündür. Bu bütünü inceleyen üslup bilim, eserlerdeki farklı dil kullanımlarını ve yapıları ortaya çıkararak, metinlerin anlam ve değerini ortaya koymayı amaçlar. Üslup bilim çalışmaları, genellikle yazar ya da metin merkezli olarak yapılır. Bu çalışmada ise, üslup bilimin daha çok metin merkezli çalışma şekli ele alınmıştır. Metinde geçen sözcüklerin ve cümlelerin kullanılış şekillerinin eserin üslubunun ortaya çıkmasında oynadığı rol belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışma için Latife Tekin uygun görülmüştür. Latife Tekin, Türk edebiyatına damgasını vuran önemli yazarlardan biridir. Tekin’in ilk dönem yapıtları, köylerden büyük kentlere göç edenleri konu edinmektedir. Bu yapıtlardan biri de Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanıdır. Köyden kente göç eden yoksul aileler tarafından çöplerle oluşturulan bir gecekondu mahallesinin kuruluş öyküsünü anlatan bu roman, Latife Tekin’in en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslup özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, beş başlık altında ele alınmıştır. Öncelikle teorik olarak üslup, üslubu belirleyen unsurlar ve biçembilim (stilistik) hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra üslup incelmesinin nasıl yapılması gerektiğinden söz edilmiştir. Son olarak ise, Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslup incelemesi belirlenen metot ve oluşturulan tasnif sırasına göre yapılmıştır. İnceleme neticesinde, belirli rakamlara ve yüzdelere ulaşılmıştır. Bu sayısal verilerin derli toplu görülebilmesi amacıyla sonuçlar tablolaştırılarak, değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylece Latife Tekin’in yazmış olduğu Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslubu, genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, Üslup, Biçembilim

Abstract
A literary piece of art is an aesthetic body consisting of a lot of aspects. Stylistic, which studies this body, aims to reveal the meanings and values of prose by showing different language uses and stractures in literary pieces. Works of stylistics are usually carried out either writer-centered or passage-centered. In this study the prose-centered side of stylistics has been examined. The role of words in a passage and the use of sentences in the style of the literary piece has been identified. Latife Tekin was the most suitable for the study in this respect. Latife Tekin is one of the noted writers, who had a great role in Turkish Literature. The early works of Tekin focuses on people migrating from rural areas to metropolises. One of these works is her novel named Berci Kristin Çöp Masalları. One of the most important achievements of Latife Tekin, this novel tells about the establishment of a suburban district made up of rubbish by poor families migrating from the country to a city. In this work, the stylistic features of Berci Kristin Çöp Masalları have been determined. The work has been analysed under five headings. First of all, information was given on style, factors determining style and stylistics theoretically. Then, it was mentioned how to analyse the style. And finally, the stylistic examination of the novel Berci Kristin Çöp Masalları was conducted according to the pre-determined methods and classification order. At he end of the examination, some certain figures and percentages were obtained. The results were put into tables and then evaluated so that these numerical data could be seen altogether. This way, the style of the novel Berci Kristin Çöp Masalları by Latife Tekin was tried to be specified in general.

Keywords
Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, Style, Stylistics