Göçle Gelen Öğrencilere Türkçe Öğretirken Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri (İzmir Örneği)
( )

Yazar : Nevin Akkaya    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 75-88
1565    851


Özet
Türkçe öğretimlerinde öğretmenler tarafından belirtilen sorunlar araştırılmıştır. Araştırmanın verileri 2009 -2010 eğitim öğretim yılında İzmir ili 7 metropol ilçeden seçilen, ilköğretim 2. kademede görev yapan 113 Türkçe öğretmenine yarı yapılandırılmış görüşme formu ve likert tipi ölçek uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada Türkçe öğretmenleri tarafından belirtilen sorunlar anlama, anlatma, dilbilgisi ve çevre şeklinde 4 alt boyutta toplanmıştır. Öğretmenler tarafından belirtilen sorunların, öğretmenlerin cinsiyeti, mezun oldukları alan, kıdemleri, öğrenci ailelerinin gelir düzeyine ve okuldaki göç ile gelen öğrenci oranı değişkenleri arasındaki farklara bakılmıştır. Elde edilen bulgular şu şekildedir: 1. İzmir’e göçle gelen öğrencilerin Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlarda, öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemine göre anlamlı fark görülmemiştir. 2. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki göç ile gelen öğrenci oranı arasında istatistiki açıdan anlama becerileri arasında anlamlı fark yoktur,ancak anlatma, dilbilgisi, çevre boyutlarında anlamlı farklılık gözlenmiştir. 3. İzmir’e göçle gelen çocukların ailelerinin gelir düzeyine göre çocukların Türkçe becerilerinde, öğretmen görüşlerinde anlamlı farklılık yoktur ancak ailelerin gelir düzeyi arttıkça sorunlarda azalma saptanmıştır. Göçle gelen öğrencilerin sorunlarına ilişkin, öğretmenlerin çözüm önerileri; aile merkezli, okul, basın - yayın merkezli olmak üzere 4 grupta toplanabilir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Türkçe Öğretimi Sorunları, Öğretmen Görüşleri

Abstract
In this research, Turkish teaching problem of immigrant families’children in İzmir were investigated in terms of their Turkish teachers. The data of this research was obtained by administration of semi-structured interview and likert type questionnaire to Turkish teachers who work in primary schools in İzmir’s 7 centre provinces in 2009-2010 education year. The problems stated by Turkish teachers were picked up four dimensions. These are unde rstanding,expression,grammar and environment. The problems stated by Turkish teachers were analiyzed in terms of teachers’sex, experience, university graduation program,; the socio-economic status of students’ families and the rate of the immigrants students in the school variables. The findings of this research as follows: 1. There is no significant difference between problems of immigrant’s students and teacher’s sex, experience and the working providence. 2. The rate of migration between the school work with teachers from no statistically significant difference between understanding, but expressions, grammar, showed a significant difference in the environment. 3. Izmir Turkish migrant children in families of children according to income level of skills, teacher observations do not differ significantly, but the problems were decreased with increasing income level of families. Related to the problems of migrant students, teachers, solutions, family-centered, schools, media-centric to be divided into 4 group.

Keywords
Migration, Turkish teaching problems, The views of teachers