Türk-Arap Müziğinde Etkileşim ve Müşterek Unsurlar
(The Common Elements and Interaction Between Turkish-Arabic Music Cultures )

Yazar : Arif Demir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 86
Sayfa : 127-140
6471    2347


Özet
Türklerle Araplar arasındaki tarihi ve dini etkileşim XIII. yüzyıl itibarıyla başlasa da müzikal anlamda etkileşim ilk olarak XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Orta Asya, Anadolu, İran ve Ortadoğu’dan çeşitli müzikal öğeleri müzik müktesebâtına katmış olan Türk müziği ile Arap müziği yaklaşık dört asırdır fiilen etkileşim halindedir. Teori ve terminoloji açısından büyük oranda örtüşen Arap ve Türk müziği sisteminde özellikle melodi, makam ve usuller büyük oranda benzeşmektedir. Her iki toplumun İslam öncesi müziklerinde büyük farklılıklar gözlemlense de İslam sonrası müziklerde pek çok benzerlikler gözlemlenmektedir. Özellikle cami müziğinde kullanılan formlar ve temalar ortaktır. Günümüzde gerek Araplar ve gerekse de Türklerin daha gelişmiş ve zengin bir müzik alt yapısına sahip oldukları bilinmektedir. Bu makalede; Türk- Arap müziğinin kısa tarihçesi, geçirdiği safhalar ve kırılma dönemleri, diğer müziklerle etkileşimi ele alınacaktır. Ayrıca Türk-Arap müziğinde müşterek formlar, ortak temalar, makamlar, usüller, enstrümanlar vb. konular ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Müziği, Arap Müziği, Etkileşim, Nota, Ses, Ritim.

Abstract
Although the historical and religious interaction between Turks and Arabs started with the XIII. Century, the beginning point of a musical interaction only goes back to the first quarter of the XVI. Century. Therefore, Turkish Music which has acquired many musical elements from Central Asia, Anatolia, İran and Middle East and Arabic Music has been interacting nearly for the last four centuries. Arabic and Turkish Music systems have substantial parallelisms especially in the senses of melodies, makam and usûl structures. In spite of the various differences in the pre-Islamic musical traditions of the two societies, they have many similarities in the post-Islamic period. Especially the forms and themes that have been used in Cami Music can be considered as common. In this study; a brief history of Turkish-Arabic Music will be discussed including the stylistic periods, the instants of critical changes and the interaction between the other musical cultures. Besides, the common forms, themes, instruments and makam-usûl structures in Turkish-Arabic Music will be concentrated.

Keywords
Turkish Music, Arabic Music, Interaction, Note, Sound, Rhythm