1908 Meşrutiyeti ve Müzik
(The Second Constitutional Period in 1908 and Music )

Yazar : Banu Öztürk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 81-96
1558    965


Özet
Osmanlı toplumunun Batı müziği ile tanışması bir hayli eskilere dayanmaktadır. Ancak Osmanlı Batılılaşma serüveninde hemen her alanda olduğu gibi musikide de “yenileşme” kararının ilanı Tanzimat’la olur. 1908 Meşrutiyeti ile ise millî bir musiki oluşturmanın yolları aranmaya başlanır. Yapılan çalışmalarla bir yandan klasik Türk musikisinin kaynaklarına inilir, öte yandan müzik araştırmacılığının, tarihinin ve müzik bilgisinin önemi vurgulanır. 1325-1330 (1909-1914) tarihleri arasında beş yıl süreyle yüz sayı çıkan Şehbal dergisi, bu çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve bir tartışma zemini oluşturması bakımından önemli bir işleve sahip olur. Biz makalemizde ilk sayısından itibaren klasik Türk musikisi eserlerini ve müzisyenlerini yeniden gündeme getiren, müzik araştırmacılığı ve müzik tarihi konularında kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefleyen Şehbal dergisinden yola çıkarak, millî musikinin inşa sürecine ışık tutmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Şehbal Dergisi, Klasik Türk Musikisi, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Musikisi.

Abstract
Ottoman Society was acquainted with the West Music in days of old. But, it was taken a decision for innovation in Tanzimat reform era as in other areas. An attempt began for constitution of a national music in the Second Constitutional Period. With these works, the sources of Classical Turkish Music was searched, on the other hand, researches in Music, the history of Music and musical knowledge were emphasized. Şehbal Bulletin which was published between 1325-1330 (1909-1914) had an important place in terms of creating a basis for discussion. In this paper, we tried to set light to the process of constuction the national music based on Şehbal Bulletin which reawaken works on Classical Music and musicians and enlightened people on researches on Music and this history of Music

Keywords
Şehbal Bulletin, Classical Turkish Music, Turkish Music in Constitutional Period II