• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi
( )

Yazar : Okan Murat Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 63-88
    


Özet
Bu makalede, baglamada gi.inumi..izde kullamlmakta olan geleneksel perdelerin da­ yand1g1 ses sisteminin tarihsel ve i levsel bir analizi yapilmaktad1r. Yerel muzik veri::.. leri ve tarihsel metinlerin kar1latmlmas1 yoluyla geleneksel sistemdeki degi imin te­ mel gelime c;izgileri anlailmaya c;ali 1lm1t1r. Sonuc; olarak, gelenekte, muzik kultO­ rO ir;inde yer alan ve gelenegi temsil eden mi..izisyenlerin ihtiyac;lan dogrultusurida sO• . rekli bir degi im yaand1g1 ve bu degiimin, geleneksel perde sistemini de teorik ve pratik di..izeylerde etkilemi oldugu gori..ilmektedir. Bu degi imin bir sonucu olarak baglamalarm gelenekte sahip olduklari 17 aralikll sistemin, gunumlizde 24 aralık ve çeyrek tonlu bir sisteme dogru evrildigi anlatılmaktad1r.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel Türk müizigi teorisi, oktav bölünmesi, geleneksel perde sistemi,

Abstract
In this article includes a functional and historical discussion on development and relationships between theoretical octave division of traditional Turkish music and fret systems which are used on today's bag/ama (long necked Turkish folk lute). By comparison local usage of and historical writings on traditional frets, we try to understand to the main changing directions of traditional music and the main attitudes of traditi• onal musicians. J n sum,_ it's said that as a subject, "to change" has been in the heart of traditional music both theory and practice during its all historical periods. The rep.: resentatives of traditional music changed by the new necessities in practice therefore theoretical side of traditional music also were changed. As a result, today's baglama' have been evaluated to 24 quarter toned fret system although traditionally they have 17 intervals.

Keywords
Traditional Turkish music theory, long lutes, octave division

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr