Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı
(How Write Possible Which Methods About Turkic Music Manuscripts? )

Yazar : Recep Uslu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 45-62
1595    989


Özet
Urkc;e muzik teorisi eserleri XV.YOzy1ldan balayarak XX.Yuzyila kadar uzayan bir zaman • diliminde kalenie almm1lard1r. Bu nedenle bu eserlerin nas1I incelenmesi, hangi yontemle ele ahnmas1 gerektigi bir sorun olarak kar1m1za c:;1kmaktad 1r. Turkc;e mOzik teorileri nas1I c;ah1lmal1d1r sorusunuri aydmlatilmas1, iyi bit c;al1ma ic;in yontem onerisini gerektirmektedi r. Hemen hemen her (fal1niada kaynak, arat1rma, dipnot gibi terimlerin anlat1ld1g1 aratirma tekniklerinin• vazgec:;ilmez esas1 olan giri te konunun onemi, !iterator (jal1mas1 ve eletirisi, c; mada kullamlan yontem, c;ahmamn plam anlat1lmahd1r. Ancak bu teknik konular d1mda :demik anlamda ele alman mOzik teorilerinin Oc:; yontemle incelendikleri gorOlmektedir. unlar: transkripsiyon, c;eviri ve edisyon kritik. Bunlara dordOncOsO olan "bilgiyi sistemletirme" Ve beincisi_C?lan 11kar1lat1rma yontemi" ilave edilmelidir. BOtOn yontemleri bir tek c:;ahmada yapmak gereksiz ve zaman al1c1d1r. Bu nedenle bu yontemlerden sadece biri kullanrlarak, zaman ic;inde aynr konu etrafmda farkli c;allmalarda farkll yontemleri kullanma yoluna gidilmelidir. TOrk muzigi teorisi tarihini dogru ekilde yazmak, ancak aynr konunun farkli metotlarla incelenmesiyle momkon olabilir.

Anahtar Kelimeler
müzik, Türk müziği, icra

Abstract
Many books about Turkic music theory had written since XV. Century to XX. Century by many music theorizers. In XX. Century, •some thesis had made generally some methods on based to translate. Those methods are that 1. to translate modern alphabet of Turkish from Ottoman Turkish in manuscripts; 2. to translate with tran­ script method; 3. to translate with edition critic method. All method is only one method. This paper shows that these are a few new methods also. 1.. to write opin-. ions, suggestions and ideas of a theoretician with systematic knowledge method;2. to compare method with one another ideas of two music theoretidans or books. In Turkey many theses used only translate method in masters and doctorates theses. In this papr aims that it must used new methods in academic theses.

Keywords
music, turkish music, playing music