Kimlik/lerin Seyrine Bir Keşif
(A Discovery to the Journey of Identity’s )

Yazar : Mine Gözübüyük Tamer    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 77
Sayfa : 83-99
1559    880


Özet
Kimlik olgusu, aslında insanlık kadar eski olmakla birlikte; kavramın sosyal bilimler alanı içinde yükselişi oldukça yenidir. Yaşam boyu süreçte rastlantıların sürüklemesiyle oluşan kimlik olgusu, hem doğal bir süreç hem de siyasi bir inşa olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkilerle geçmişin izlerini bünyesinde barındıran kimlik olgusu, her dönemde farklı şekillerde tanımlanmış ve inşa edilmiştir. Özellikle modernitenin bir ürünü olarak ortaya çıkan ulus-devlette kimlik inşası önem kazanmıştır. Zira modern ulus devlette sistem kendi varlığını koruma ve sürdürme doğal eğilimine sahip olduğundan kendine uygun bir birey inşa etmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden, tüm toplumsal kimlikler vatandaşlık potasında eritilmiş, cinsiyet, etnisite ve ırk gibi alt kimliklerin kamusal alana yansıması sınırlandırılmıştır. Ancak küreselleşmenin felsefi dayanağını teşkil eden postmodernizm evrensellik karşısında tikelliği vurgulayarak, modernitenin savunduğu homojenliğin sonucu olan sınıf, ulus gibi kimlikleri sorgulamaya açmıştır. Günümüzde ulus-devlet, yeni bir yapılanmaya itilmekte ve bu yapılanma içinde de, kendini meşrulaştıracağı topluluğu, küreselleşmenin dayattığı konjonktürel gerekliliklere göre ayarlamaya başlamaktadır. Kimliklerin yükselişe geçtiği 21. yüzyılda ise yeni kimlik arayışları ve farklı kimliklerin birlikteliği hususu önem kazanmaktadır. Kimlik/lerin tarihsel süreçte seyrine ilişkin analizi içeren bu çalışma, kimlik/lerin moderniteden günümüze kadar olan süreçte değişim ve dönüşümünü gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, kimliğin tanımı, kimliliği besleyen unsurları/bileşenleri, devamlılığı ve kimliğin inşası ile ilgili hususları açıklığa kavuşturmak bu çalışmanın fokusunu oluşturmaktadır

Anahtar Kelimeler
Kimlik, Modernite, Postmodernite, Kimlik İnşası

Abstract
Notwithstanding that the phenomena of identity together with the fact as old as humanity, the rise of the concept is relatively new in the field of social sciences. The phenomena of identity which is formed as a result of fortuitous in the lifelong process is both natural process and political building. It embodies traces of the past together with social, cultural and economic relations, was defined and built in different ways in each period of time. Particularly, the identity building in the nation- state which emerged as a result of a product of modernity has gained importance. Since the modern nation- state system that has a natural tendency to maintain and protect its own existence in its proper aims to build an individual for himself. Therefore, all social identities melted in the pot of citizenship, the reflection of sub-identities such as gender, ethnicity and race have being limited to the public sphere . However, postmodernism which constitutes the philosophical basis of globalization has to question identity, class, nation as a result of homogeneity by emphasizing the partiality against universality.Today, the nation-state is pushedthe building of a new structure and the community which legalize itself according to the cyclical requirements imposed by globalization begins the adjustment in itself. The search for new identities and the issue of coexistence of different identities gained importance in 21.century. This study includes analysis of the course of identities in the historical process aims to reveal the changes and transformation of identity from the time of modernity up to the present times. For this purpose, to clarify the definition of identity, the elements / components of identities, building of identity and issues related to sustainability are the focus of this study

Keywords
Identity, Modernity, Postmodernity, Identity Building