Popüler Roman ve Melodram Kavramları Çerçevesinde Muazzez Tahsin Berkand ve Sarmaşık Gülleri
(Muazzez Tahsin Berkand and Her Novel “Sarmaşık Gülleri” (The Ramblers) in Respect to the Terms Popular Novel And Melodrama )

Yazar : Ayfer Yılmaz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 77
Sayfa : 141-172
1562    882


Özet
Bu çalışmamızda, Muazzez Tahsin Berkand’ın Sarmaşık Gülleri adlı romanını, popüler roman ve melodram kavramları etrafında değerlendirmeye çalıştık. Popüler roman genel manası ile geniş okuyucu kitlelerine hitap eden, okuyucuda merak, heyecan ve acıma gibi duyguları uyandırmayı hedefleyen, tamamen hızlı tüketime yönelik, basit vak’alar üzerine kurulu, olayların ve kişilerin kesin hatlarla ortaya konulduğu, olmadık tesadüflerle örülü edebiyat ürünlerini kapsar. Popüler roman da diğer roman türleri gibi Tanzimat döneminde ortaya çıkar. II . Meşrutiyet döneminde Ahmet Midhat, Ahmet Hüseyin Rahmi’nin eserleri popüler romanın ilk örnekleridir. Mehmet Celâl, Vecihî ve Abdullah Zühdü de bu grupta değerlendirilen yazarlardır. Sonraki dönemlerde de popüler roman örnekleri verilmeye devam eden popüler roman türünde Cumhuriyet’in ikinci döneminde, Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin genç kadın okuyucuların duygularına hitap ederken, Mükerrem Kâmil, Cahit Uçuk, Selami İzzet, Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Güzide Sabri, Suat Derviş gibi yazarlar örnek verir. Yunancada beste, ezgi, melodi anlamlarına gelen “melo” ile “hayattan alınma tiyatro olayı demek olan “dram” kelimelerinin birlikte kullanılmasından ortaya çıkmış bir tiyatro terimidir. Sonraları sinema terimi olarak da kullanılmaya başlamıştır. Kişilerin ve olayların kesin hatlarla birbirinden ayrıldığı melodramlarda iyiler ve kötüler olarak kalıp halinde tasarlanmış ve “gelişmemiş izleyici kitlesine” hitap edilir. Böylece de hem yazarlar, hem film yapımcıları hem de seyirciler açısından “zahmetsiz” ve “kârlı” bir yol haline gelir. Türk edebiyatının popüler roman yazarlarından olan Muazzez Tahsin Berkand, 1933 tarihli “Sen ve Ben” Berkand’ı tanıtan ilk romanı olur. 1935’te Aşk Fırtınası, 1936’da “Bahar Çiçeği”, 1937’de “Sonsuz Gece” isimli romanları önce gazetelerde tefrika edilir sonra da kitap halinde basılır. “Bir Genç Kızın Romanı”, “O ve Kızı”, “Dağların Esrarı”, “Bülbül Yuvası”, “Mualla”, “Garip Bir İzdivaç” gibi romanları ile Stefan Zweig’dan “Meçhul Bir Kadının Mektubu” ve Irène Némirovsky’nin “Jazabel” adlı eserlerini çevirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Popüler Roman, Melodram Muazzez Tahsin Berkand.

Abstract
In this study, Muazzez Tahsin Berkand’s novel Roses of Ivy, a popular melodrama around the concepts of the novel and tried to evaluate. With the broad general meaning of the popular novels to academic reader, the reader wonder, excitement, and aims to arouse feelings of pity, full-speed for consumption, based on a simple cases of the events and persons set out sharply, by chance did not include woven literary products. Popular novels of the Tanzimat period, such as occurs in other types of novels. At the II . Constitutional period Ahmet Midhat, Ahmet Hüseyin Rahmi and popular works are the first examples of the novel. Mehmet Celal, Abdullah Zühdüand Vecihi writers considered in this group. Examples of popular fiction in the later periods of the type of popular novel continuing the second period of Republic, readers young woman’s affections, while Kerime Nadir and Muazzez Tahsin, Mükerrem Kamil, Cahit Uçuk, Selami İzzet, Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Güzide Sabri, Suat Derviş gives the example of writers like. Greek composition, melody, melody which means “melo” and “theatrical event, which is the inclusion of life” drama “with the use of the words appeared in a theatrical term. Later, as the term was used for cinema. Clearly the people and the mold are separated into good and bad melodramas designed and “immature audiences” are addressed. Thus, as the authors of the audience and the film makers “fatigue” and “profitable becomes a cause. Turkish literature, popular fiction author, Muazzez Berkand Tahsin , 1933 in the “You and Me” is his first novel, introducing Berkand’ı. Love Storm 1935, 1936, “Spring Flower”, 1937, “Endless Night” is named after novels serialized in newspapers before the printed book form. “A young girl’s Novel,” “He and his Daughter,” “Mystery of the Mountains”, “Nightingale’s Nest”, “Mualla”, “A strange marriage” with novels of Stefan Zweig “Unknown Letters of a Woman” and Irène Némirovsky’nin “Jazabel” translated his works.

Keywords
Populer novel, melodrama, Muazzez Tahsin Berkand