Cemal Reşit Rey’in “Bebek Efsanesi” Eserinin III. Bölümünün “Bebek Ninni” Türküsü ile Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis of the III. Movement of Cemal Reşit Rey’s Work “the Legend of Bebek” with Turkish Folk Song “Bebek Ninni” )

Yazar : Önder Özkoç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 427-449
1708    890


Özet
İlk kuşak Türk bestecilerinden olan Cemal Reşit Rey’in halk türküleriyle folklorik ögelere müziklerinde çokça yer verdiğini ve bu eğiliminin Türkiye’de yayımlanan ilk türkü derlemelerinden Darülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları’nın 3 ve 4. defterlerinin başında yer alan ve o defterlerde yayımlanan türkülerin analizlerini içeren yazılarda da görülebildiği söylenebilir. Bu yazılarında türkülerin besteciler için önemini de vurgulayan Rey, 1928 yılında bestelediği Bebek Efsanesi’ni senfonik şiir olarak, Türk Halk Kültürü’nde yer alan Bebek anlatısı üzerine düşünmüş ve bu yapıtta birçok halk türküsüyle birlikte yapıtın son bölümünde müziğe ismini veren Bebek Türküsü’nü kullanmıştır. Bu çalışmada Rey’in Türk Halk Müziği’yle yakınlığı ve Bebek Türküsü ile Bebek Efsanesi’ne değinildikten sonra Bebek Efsanesi’nin III. bölümü bu bölümde kullanılan Bebek Türküsü ile karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cemal Reşit Rey, Bebek Efsanesi, Bebek Türküsü, Darülelhan, halk türküleri

Abstract
It can be said that Cemal Reşit Rey, one of the first generation composers of Turkey, has used folkloric elements and Turkish folk songs in his music widely and this tendency can be seen at his introductory writings consisting of analysis of Turkish folk songs, which were published in 3 and 4. fascicules of Anatolian Folk Songs of Darülelhan Complete Works, one of the first published collected folk songs in Turkey. Rey, who has also accentuated importance of folk songs for Turkish composers at these writings, has composed Bebek (Baby) Legend in 1928 by using many Turkish folk song and Bebek Song in the last movement, and thought this work as a symphonic poem on Bebek narrative in Turkish Folk Culture. In this study, after touch upon Rey’s tendency to the Turkish Folk Music, Folk Song of Bebek and Bebek Legend, it was endeavored to do comparative analysis of Bebek Legend’s III. movement with folk song Bebek, which is used in this movement.

Keywords
Cemal Reşit Rey, Bebek Legend, Turkish Folk Song Bebek, Darülelhan,Turkish folk songs