Millî Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler
(Cautıons On Folk Lıterature Works In The Lıterature Of The perıod Of Natural Struggle )

Yazar : Hacer Gülşen    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 257-265
1722    871


Özet
1918 Mondros Mütarekesi’yle başlayan ve 1922 yılı sonuna kadar devam eden Millî Mücadele döneminde Türk milleti kendisini bir ölüm kalım savaşının içinde bulur. İttifak milletleri ile katıldığımız I. Dünya savaşını kaybederiz. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalan Mondros Mütarekesi ve 10 Ağustos 1920 tarihli Sevres Muâhedesi ile topraklarımız işgal edilir. Millî Mücadelemizin hazırlık safhasını 1919 ve 1920 seneleri oluşturur. Bu ölüm kalım savaşını kazanmamızı sağlayan mücadele ve savaşlar, 1921 ve 1922 seneleri içinde olan İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz gibi önemli savaşlardır. Bu dönem edebî açıdan da dikkat çekici bir dönemdir.II. Meşrutiyetin ilanıyla başlayan dönemde milliyetçilik, halkçılık, dilde sadeleşme akımlarının da etkisiyle Halk Edebiyatı üzerindeki çalışmalar yoğunluk kazanır. Batı’da yapılan araştırmalar da dönemin aydınlarının bakışlarını bu alana çevirmesini sağlar. Macar folklor bilgini Ignacz Kunos’un İstanbul’a gelmesi ilgiyi artıran sebeplerden biri olur. 1913 yılından başlayarak Ziya Gökalp, Rıza Tevfik ve Köprülüzâde Mehmet Fuat’ın Halk Edebiyatı alanındaki araştırma ve yazıları görülür. Özellikle Millî Mücadele döneminde, destanlar, türküler, masallar bizim el değmemiş kaynaklarımız gözüyle görülür ve bu kaynaklara ayrı bir değer verilir.

Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele, Halk, Halk Edebiyatı, Destan, Folklor

Abstract
In the period of the National Struggle that started with the 1918 Mondros Armistice Agreement and continued until the end of 1922, the Turkish nation dives into a life and death struggle. We lose the first world war we have joined with the Alliance nations. Our lands are occupied by the Mondros Armistice Agreement signed on 30 October 1918 and the Sevres Agreement dated 10 August 1920. 1919 and 1920 constitute preparation phase of our National Struggle. The struggles and battles that led us to win this life - and - death battle are important battles such as İnönü, Sakarya and the Great Offensive that took place in 1921 and 1922. This period is also a remarkable period from a literary perspective. Nationalism, populism and the simplification of language in the period which started with the proclamation of the 2nd constitutional monarchy intensify within this period.. Researches in the West also allow the intellectuals of the period to turn their interest into this field. The Hungarian folklore scholar, came to Istanbul and became one of the reasons that increased interest. Starting from 1913, Ziya Gökalp, Rıza Tevfik and Köprülüzâde Mehmet Fuat's researches and writings in the field of folk literature emerge. Especially in the period of National Struggle, sagas, folk songs, tales are seen as our untouched resources and these resources are given a special value.

Keywords
war of independence, folk, folk literature, saga, folklore