• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı ve Çevresel Duyarlılık Üzerine Bir Durum Çalışması: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
(A Case Study on Sustainable Development Awareness and Environmental Responsibility )

Yazar : Doğa Kavaz   - Hüseyin Öztoprak  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 147-166
    


Özet
Yükseköğretim kurumları, üniversite kampüslerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir değişkendir. Kampüs sürdürülebilirliği üzerinde yapılan araştırmalar, niteliksel ve sonuç odaklı üniversite mezunu olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilir bir kampüsün ilkelerine ilişkin olarak, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bilim ve teknoloji merkezinde ders gören öğrencilerin farkındalık düzeyi incelemiştir. Literatürde daha önceden gerçekleştirilmiş çalışmalar taranarak 24 soruluk bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada, 107 öğrencinin cinsiyet, öğrenim gördükleri alan ve sınıf gibi bazı kişisel özelliklerinin, kampüste sürdürülebilirlik bileşenlerini müfredat ve araştırma, kampüs operasyonları ve toplum katılımı gibi değerlendirmelere ilişkin görüşlerinde fark yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Ölçme aracı, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Ölçme aracının geçerliliği için uzman görüşü alınmış ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup, elde edilen veriler SPSS 20.0 programı aracılığı ile t - test kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulanan ölçme aracından elde edilen verilere göre, öğrencilerin kampüs sürdürülebilirliği ve buna karşılık gelen çevresel faydalar konusunda endişeleri olsa da, kampüsteki ulaşım, enerji ve su tasarrufu alanlarında daha az farkındalığa sahip oldukları görülmektedir. Öğrenciler, ayrıca müfredatlarında yer alan derslerin ve öğrenci projelerinin de sürdürülebilirliğe çok az değindiğini de bildirilmişlerdir. Ancak, kampüslerdeki sürdürülebilirliği teşvik etmek için, öğrenciler bu algı ve hedefe ulaşmada başlıca paydaşlar olarak görülmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, öğrencilerin sürdürülebilirlik konularındaki farkındalıkları ve diğer sosyal olarak ilgili konuların rolünü dâhil etmeleri teşvik edilmelidir. Yapılan çalışma, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsü sürdürülebilirliğine yönelik kapsamlı hedef ve stratejilerin üretilmesinde bir başlangıç noktası niteliği taşıması açısından öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Duyarlılığı, Çevre Sorunları, Kalkınma, Sürdürülebilir kampüs

Abstract
Higher education institutions are an important variable in ensuring environmental sustainability in university campuses. The proposed researched on campus sustainability aims to contribute to the goal of yielding qualitative and result oriented university graduates in the context of Cyprus International University. This study examined the students' level of awareness in the science and technology building of the Cyprus International University in relation to the principles of a sustainable campus. In this study, a 24-question questionnaire was developed. In this study, it has been examined whether some students' personal characteristics (gender, program and class) continue to make a difference in their views on sustainability components such as curriculum and research, campus operations and community participation. The survey was designed according to quantitative relational screening model. For the validity of the questionnaire, expert opinion was obtained and reliability studies were performed and data were analyzed by using SPSS 20.0 program. Drawing from the results, it should be noted that even while students are concerned about the campus sustainability and corresponding environmental benefits, there seems to be less awareness in the area of transports, energy and water conservations on the campus. Furtermore, students mentioned that their cirruculum and student projects curricula have very little attention to sustainability. However, in order to promote the sustainability role on campuses, students are seen as key stakeholders in achieving this perception and goal. To achieve this goal students should be encouraged to incorporate the role of sustainability and other socially related issues. This study is important as it is a starting point for producing comprehensive goals and strategies for the campus sustainability of the Cyprus International University.

Keywords
Environment, Sensitivity of Environment, Environment Problems, Development, Sustainable campus

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe