Yükseköğretim Kurumlarında ÖYS Kullanım Politikasının Önemi
(The Importance of LMS Use Policy in Higher Education Institutions )

Yazar : Larian M Nkomo   - Müesser Nat - Philip Siaw Kissi  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 191-200
1615    801


Özet
Teknolojik gelişmeler ile eğitimin şekli her gün değişiyor. Bu değişim, özellikle Yüksek Öğrenim Kurumlarında dijital yerlilerin yerleştirilmesi için gereklidir. Günümüzde, öğrenim ve öğretimin daha uygun bir yolunu sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemleri yaygın olarak eğitimde kullanılmaktadır. Her ne kadar birçok kurum bu sistemleri kullanıyor olsa da, bazı eğitmenler bu teknolojiyi öğretilerine entegre etmek konusunda hala direnç göstermektedir. Kurumsal teknoloji politikasi, kurumlarda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasında etkili olduğu görülen faktörlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemi aktivitelerini analiz ederek, kurumsal politikanın teknoloji yayılımı üzerindeki etkisini incelemektir. Analizin ilk bölümünde kurumsal politika değişiminden önce ve sonra eğitmenlerin Öğrenme Yönetim Sistemleri etkinlik verileri kullanılmıştır. Fakültelere göre politika öncesi ve sonrası değişim arasındaki ilişkiyi analiz etmek için SPSS kullanılmıştır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemlerinin kullanımındaki politika öncesi ve sonrası değişimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için analizin ikinci bölümünde Bağımlı Örneklem t-Testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, teknoloji kullanım politikasındaki değişimin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sisteminin aktif kullanımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma, Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenme Yönetim Sistemi temelli etkinlikleri artırmak için etkili politika uygulama ve yaygınlaştırmanın önemini vurgulamaktadır. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun öğrenci katılımını ve performansını artırdığı açıkça bilinmektedir, dolayısıyla bu çalışma yüksek öğretim kurumlarında etkili bir teknoloji kullanım politika uygulamasının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal ÖYS politikası, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Teknoloji Yaygınlaştırma

Abstract
The shape of education is changing on a daily basis with the technological advances. This change is especially necessary to accommodate digital natives in Higher Education Institutions. Today, Learning Management Systems which provide more convenient way of learning and teaching are commonly used in education. Although many institutions utilize such systems, some instructors are still reluctant to integrate this technology into their teaching. Institutional technology policy is one of the factors that have been found to have an influence on the dissemination of technology use in institutions. Therefore, the aim of this study is to examine the impact of institutional policy on dissemination of technology by analysing Learning Management System activities of students and instructors. In the first part of the analysis before and after institutional policy change Learning Management Systems activity data of instructors are utilized. SPSS is used to analyse the relationship between pre- and post-policy change according to faculties. Paired Sample T-Test is used in the second part of the analysis to analyse if there is a statistically significant difference between the pre- and post-policy change on students and instructors use of Learning Management Systems. The findings of this study show that the change in policy does not have any impact on the active use of Learning Management System by students and instructors. Considering these findings, this study highlights the importance of effective policy implementation and dissemination in order to increase Learning Management System based activities in Higher Education Institutions. It is clearly known that the integration of technology into education increases student engagement and performance therefore, this study underlines the importance of an effective policy implementation in higher education institutions.

Keywords
Institutional LMS policy, Learning Management Systems, Technology Dissemination, Higher Education