Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation Of The Relationship Between Teachers' Psychological Capital and School Culture Characteristics In Preschool Education Institutions )

Yazar : Figen Yaman Lesinger   - Salim Akyürek - Hülya Şenol  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 201-227
1565    822


Özet
Psikolojik sermaye, psikolojik bir kaynak, insan ve sosyal sermayenin bir öğesi,bireysel düzeyde performansı ve gelişimi özendiren, ayrıca örgütsel düzeyde verimlilik artışı ve yatırım getirisi sağlıyarak örgütlere rekabet avantajı kazandıran bir kaldıraç güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kamu, özel sektör ya da sivil toplumkuruluşlarında örgütsel yapılanma açısından elde edilerek yönetilmesi gereken önemli bir güç niteliğindedir. Örgütlerin psikolojik sermayelerini ölçmesi sonunda elde edilebilecek bilgiler yönetim tarafından alınan çeşitli kararlara fayda sağlamakta ayrıca kişisel ve örgütsel verimlilik ve performans artışını sağlayan bir gücün ise yönetilebilmesine olanak tanımaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşıp başarılı sonuçların alınabilmesi için sadece çalışanların yetenekleri yeterli olmamakta başka unsurların da bir araya gelerek bir bütün oluşturması gerekmektedir. İç ve dış çevrede bir işletmenin algılanabilen bir tarzı ve karakteri olmalıdır. Her örgüt farklı bir kimliğe sahip olmalıdırki bu özel kimlik örgüt kültürü olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenlerin psikolojik sermaye ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkileri ortaya koyarak, demografik faktörlere göre psikolojik sermaye ve okul kültürü algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Evren olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde bulunan Okul öncesi eğitim kurumları seçilmiştir. Anket 2018 yılında Lefkoşa ve Gazimağusa şehirlerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri, ikinci bölümünde okul kültürü ölçeği, üçüncü bölümünde ise psikolojik sermaye ölçeği yer almıştır. Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Katılımcıların okul kültürü ve psikolojik sermaye ölçeklerinin alt boyutlarından aldığı toplam puanlara denk gelen ortalama, en küçük ve en büyük değerler, standard sapma gibi tanımlayıcı istatistikler Skewness Kurtosis testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca Okul Kültürü Ölçeği ile Psikolojik Sermaye Ölçeklerinin alt boyutlarının demografik özellikler ile aralarındaki farkın belirlenmesi için t testi analizi, araştırmada kullanılan iki ölçeğin ve alt boyutlarının birbirleri ile olan korelasyonlarının belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda okul öncesi öğretmenlerin okul kültürü algıları ve psikolojik sermaye düzeyleri arasında negative, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda var olan sonuçların bu alanla ilgili literature ve daha sonra yapılacak olan çalışmalara ayrıca konunun gelişimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
okul kültürü, psikolojik sermaye, öğretmen, okulöncesi kurum öğretmeni

Abstract
Psychological capital as a psychological resource, an element of human and social capital, is a leverage power that encourages the performance and development at the individual level, and also gives a competitive advantage to the organizations by providing efficiency increase and return on investment at the organizational level. For this reason, it is an important power that should be managed in terms of organizational structuring in public, private sector or civil society organizations. The information that can be obtained at the end of the measurement of the psychological capital of the organizations provides benefit to the various decisions taken by the management and enables the management of a power that provides personal and organizational efficiency and performance increase. In order to achieve the goals of the enterprises and to obtain successful results, only the skills of the employees are not sufficient and other elements must come together and form a whole. There must be a perceived style and character of an enterprise in the internal and external environment. Each organization should have a different identity, this particular identity is called organizational culture. The main purpose of this study is to determine the relationship between psychological capital and school culture perceptions of teachers working in pre-school institutions and to determine whether psychological capital and school culture perceptions differ according to demographic factors. Preschool education institutions in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) were selected as the Universe. The questionnaire was applied to the teachers working in pre-school education institutions in Nicosia and Famagusta in 2018. In the first part of the survey, there are demographic characteristics of the participants, the second part included the school culture scale and the third part of the questionnaire included psychological capital scale. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 22.0 package program. Descriptive statistics such as mean, minimum and maximum values and standard deviation of the total scores of the participants obtained from the sub-dimensions of school culture and psychological capital were analyzed with the Skewness Kurtosis test. In addition, t-test analysis was used to determine the differences between the demographic characteristics of the sub-dimensions of the School Culture Scale and the Psychological Capital Scales. Pearson correlation analysis was used to determine the correlations between two scales and between the sub-dimensions of two scales used in the study. As a result of the correlation analysis, a negative, low level significant relationship was found between the school culture perceptions and psychological capital levels of pre-school teachers. It is evaluated that the results obtained from this study will contribute to the related literature, future works and the development of the subject.

Keywords
school culture, psychological capital, teacher, preschool teacher