• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Öğretmenlerin Süreç Odaklı Ölçme Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
(Determining the Relationship Between Teachers' Attitudes Towards the Use of Process-Oriented Measurement Tools and Self-Efficacy Perceptions )

Yazar : Çiğdem Hursen  Sibel Süzek Birkollu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 462-477
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutum ve öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya 325 öğretmen katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasında olumlu ancak düşük düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına ilişkin tutumlarının da olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Ancak, öğretmenlerin cinsiyetlerinin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik tutumlarında, kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıştır. Benzer şekilde, araştırma sonuçlarından öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin de orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarını uygulamaya yönelik öz-yeterlik algı düzeyleri ile kaynak kullanımına yönelik öz-yeterlik algılarının da orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetleri ise süreç odaklı ölçme araçlarına yönelik öz-yeterlik algılarında anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, öğretmenlerin zorluklarla başa çıkmaya yönelik öz-yeterlik algılarının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları doğrultusunda, erkek öğretmenlerin süreç odaklı ölçme araçlarına ilişkin tutumlarını olumlu yönde geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirecek hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi de önerilmektedir. Gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimlerin ise teorik bilgilerin yanında pratiğe dönük uygulamalar içermesi de oldukça önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
süreç odaklı ölçme araçları, öğretmen, ölçme ve değerlendirme, tutum, öz-yeterlik

Abstract
Purpose of this study is to determine the relationship between attitudes and self-efficacy perceptions towards process-oriented measurement tools of teachers working at secondary and high schools. This is a descriptive research and survey method is used in this study. A total number of 325 teachers participated in this study. The results of the study show that there is a low positive relationship between the teachers' attitudes regarding alternative assessment and their self-efficacy perceptions. Results show that teachers’ attitudes towards process-oriented measurement tools are positive which means that teachers are satisfied with the process-oriented measurement tools. However, in terms of gender variable, a significant difference is observed in favor of female teachers. Similarly, results also show that teachers’ self-efficacy perception levels on using alternative methods are at moderate level. In addition, teachers’ self-efficacy levels on applying methods and using resources are at moderate level. However, results revealed that teachers’ self-efficacy perception levels towards coping with difficulties are at moderate level. It is also determined that gender of teachers do not make a difference on teachers’ self-efficacy perceptions towards methods. Another result obtained from this study show that there is a low-level and positive relationship between attitudes and self-efficacy perceptions towards process-oriented measurement tools of teachers. According to these results, it is recommended that seminars could be organized for male teachers to develop positive attitudes towards process-oriented measurement tools as female teachers. It is also recommended that in-service trainings for enhancing teachers’ coping skills towards process-oriented measurement tools could be organized.

Keywords
alternative evaluation methods, attitude, measurement and evaluation, self-efficacy, teacher

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr