• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Son SayıEditör
Metin Karadağ

Yardımcı Editör(ler)
Mihrican Aylanç

Ankara  1-08-2022

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Muhtar Kutlu - M. Aytül Kasapoğlu  
Battal Gazi Romanında Güreş Kültürü Üzerine İlişkisel Bir Çalışma Ss, 601-620
A Relational Study About Wrestling Culture in Battal Gazi Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2188
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emine Çakır  
Geleneksel Seyyahtan Blogger Seyyaha: Seyahat Blogları Dijital Folklorun Yeni Bir Türü Müdür? Ss, 621-636
From Traditional Traveler to Digital Traveler: Are Travel Blogs a New Type of Digital Folklore?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2162
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Simge Ünlü - Lütfiye Yaşar  
Literature Gathering as a Cultural Event: Booktube Participation Ss, 637-660
Kültürel Etkinlik Olarak Edebiyat Buluşması: Booktube Katılımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2158
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Özdemir  
Koronavirüs Salgın Sürecinde Geleneksel Oyunların Dijitalde Aktarımı: Evde Oyun Var! Ss, 661-680
Digital Transfer of Traditional Games During the Coronavirus Epidemic: There is Game at Home!
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2142
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan Münüsoğlu  
Etnik Turizm: Kültürlerarası Hiyerarşinin İkame Edilmesi Ss, 681-696
Ethnic Tourism: Substitution of Intercultural Hierarcy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2200
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Karasalihoğlu  
Helesa/Heyamola Geleneğindeki Synkretik Unsurlar Ss, 697-720
Syncretistic Elements in the Helesa/Heyamola Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2120
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Ayten Akın  
Milenyum Öncesi Oyun Yazarlığımızda Eskatoloji Mitleri Ss, 721-734
Eschatology Myths In Our Pre-Millennium Playwriting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2199
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Duvarcı  
Kayıperenlerin Kültür Yolculuğundan İzler Ss, 735-752
Traces of The Cultural Journey of “Kayıperenler” (The Invisible Saints)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2220
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Zehra Uğurcan  
Geleneğin Dönüşümü ve Kurumsallaşması: Şor Türklerinde Şaçıg ve Çıl Pajı’ndan Payram’a Ss, 753-768
Transformation and Institutionalization of the Tradition: From Şaçıg And Çıl Pajı to Payram in Shor Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2147
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seyit Battal Uğurlu - Nuriye Ballıkaya  
Görev Duygusu ve Soy Takıntısı: Murtaza ve Zebercet Tiplerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Ss, 769-790
Sense of duty and pedigree obsession: A comparative look at Murtaza and Zebercet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2212
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eylem Aksoy Alp  
Amin Maalouf’un “Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl” Adlı Yapıtında Kadın-Oluş Ss, 791-809
Becoming-woman in Amin Maalouf’s “The First Century After Beatrice”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2225
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Kartal Güngör  
Appanah’ın Göç ve Şiddet Temalı Çoksesli Romanı: Tropique de la Violence Ss, 809-828
Appanah's Polyphonic Novel Themes of Migration and Violence: Tropic of Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2202
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alev Önder  
Yakup Kadri’nin Millî Savaş Hikâyeleri’nde Anlatıya Dönüştürülen Bellek Ss, 829-850
Memory Transformed Into Narrative In “National War Stories” Of Yakup Kadri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2156
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serap Aslan Cobutoğlu  
“Öğrenilmiş Çaresizlik” Bağlamında Aslı Tohumcu’nun Öykülerinde Babalar ve Kızları Ss, 851-872
Fathers and Daughters in Aslı Tohumcu’s Stories in the Context of “Learned Helplessness”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2237
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Musa Rahimi  
Horasan Türklerinde Eski Türk İnançlarının İzleri ve Günümüzdeki Görünümleri Ss, 873-890
Traces of Old Turkish Beliefs and Today Appearances in Horasan Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2022
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydın Güler Tzvetan Todorov, Arnold Weinstein  
Anlatının Yapısal Analizi (çeviri/translation) Ss, 891-898
Structural Analysis of Narrative
Doi Number :http://dx.doi.org/
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı / Book Review Tercümemi Nasıl Buldunuz? Otto Spies, Andreas Tietze, Annemarie Schimmel ve H. Wilfrid Brands’la Mektuplaşmalar, Hazırlayan: Senad Demirhan, Behçet Necatigil (2022). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ISBN 978-975-08-5184-1, 321 sayfa. Ss, 899-907
Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2221
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook