Kültürel Söylemlerin Biçimlendirme Yerlemi Olarak Beden Ve Çağdaş Beden Modifikasyonlarının Fenomenolojik Boyutları
(The Body As the Ground of Structuring Cultural Discourses and the Phenomenological Dimensions of Modern Body Modıifications )

Yazar : Zehra Kaderli    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 94
Sayfa : 161-182
4173    2575


Özet
Beden insanın dünya ile kurduğu ilişkinin ve gerçeklik deneyiminin dolaysız yerlemi ve boyutudur. Bedenin safi bir organizma olmaktan öte bütüncül bir bedenleşme deneyimi olması onu söylemlerin üzerine kazınabileceği pasif bir nesne olmaktan çıkararak ona güçlü faillik kazandırır. İşte tam da bu faillik potansiyeli nedeniyle her türlü biçimlendirici söylem (bilimsel ya da kültürel, geleneksel ya da modern) kendini gerçekleştirmek ve doğallaştırmak için modifikasyon üzerinden bedenleşme eğilimi gösterir. Buna karşılık, kültür teorisi içindeki bazı yaklaşımlar çerçevesinde beden modifikasyonu, düalist kategoriler içinde, geleneksellik ve modernlik kriterleri açısından birbirinden ayrı ve farklı olarak değerlendirilmektedir. Beden modifikasyonlarının bu ayrıma göre karşılaştırılması, tıpkı Kartezyen düşüncenin akıl ve beden düalizminde olduğu gibi, orjinal ve dejenere, olumlu ve olumsuz, anlamlı ve anlamsız, kollektif ve bireysel gibi değer atfedici indirgemeler ortaya çıkarmaktadır. Bu indirgeyici yaklaşım açısından geleneksel beden modifikasyonları orjinallik taşırken, çağdaş modifikasyonlar postmodern bireyselliğin narsistik ve dejenere kendilik projeleri olarak eleştirilmektedir. Çağdaş beden modifikasyonlarının fenomenolojik değil; fakat köken merkezli ve sembolik kültürel yaklaşımlardan hareketle eleştirilmesi eğiliminin ve bu eğilimin ortaya çıkardığı problemlerin ele alındığı bu çalışmada, modifikasyon pratiklerinin neden fenomenolojik bir yaklaşım çerçevesinde ele alınması gerektiği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
beden, beden modifikasyonu, modern ilkelcilik, siberpunk, fenomenoloji.

Abstract
The body is the immediate ground and dimension of the relationship and reality experience that human has with the world. The fact that the body is an experience of holistic embodiment beyond being a pure organism that brings it to a passive object for discursive construction, giving it a strong agency. Due to this potential of agency, discourses (scientific or cultural, traditional or modern) tend to be embodied through modification to realize and naturalize themselves. But, in some cultural approaches, body modification is evaluated antipathetically and differently in terms of the criteria of traditionality and modernity within the framework of the dualist categories. These dualistic categories impose the value-additive reductions such as original and degenerate, positive and negative, meaningful and meaningless, collective and individual, just like Cartesian mind and body dualism. In this reductive approaches, traditional modifications are interpreted as original, while contemporary modifications are criticized as narcissistic and degenerate self-projects of the postmodern individual. In this study, which focuses on the tendency to criticize contemporary body modifications from the point of origin-based and symbolic cultural approaches and the problems that this tendency emerges, it is discussed why modification practices should be considered within the framework of a phenomenological approach.

Keywords
body, body modification, modern primirivism, cyberpunk, pehnomenology