• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış
(Traditional music in Anatolia and Turkish Culture )

Yazar : Cenk Güray    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 117-132
    


Özet
Bir manevi organizasyonlar cografyas1 olarak tanrmlayabilecegimiz Anadolu cografyasmm kadim kOltOrOnO inane; sistemleri ile ilgili bilgilere hakim olmadan tam olarak algilayabilmek ve yorumlayabilmek mOmkOn olamamaktadir. Eski Anadolu ve Turk inane; geleneklerindeki sim­ gesel ve batmi yapt, mOzigi bu sistemlerin kendini en yogun ekilde ifade ettigi yapilardan biri olarak on plana c;1karm1t1r.Bundan dolay1 inanca dair simge ve mesajlar, mOzikal yap1lar Oze• rine sinmi ken aym paralelde inane; sistemleri de cografyaya has bir mOzik kOlttJrOnOn oluu­ mundaki onemlifaktorlerden biri olmutur.Mi.izige ve inanca dair simgelerin toplumsal belle­ gin oluumundaki etkisi goz onOne almmca; bu kar1lrkl1 etkileimin anla1labilmesinin, gOnO­ mOz Ti.irkiye kulturo Ozerine fikir yOrlitmek ic;in onemli bir on art olarak alg1lanmas1 da mom­ kOn gozOkmektedir. Ankara Oniversitesi ilahiyat Fakultesi Ti.irk Din Musikisi Anabilim Dalr 'nda Y.Doc;.Dr.Bayram Akdogan'm dammanhgmda devam eden bir doktora tezi c;ahmasrnrn on ra­ poru olarak degerlendirilebilecek bu makale bu kar1f1klr etkileimi "semah ve sema" kavram­larının anlamsal ve simgesel dunyastnda inceleyerek Anadolu'daki mOzik kultOrünün degişik evrim aşamalarşna dair on araştırma sonuçlarına yer verecektir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel muzik, anane, sema, semah, inanç;muzik,devir

Abstract
It would be extremely difficult to perceive and interpret the ancient culture of Anatolia;a ge­ ography of spiritual organizations; without giving a specific emphasis on the religious systems lying beneath these organizations. The symbolic and esoteric characteristic of the ancient Ana­ tolian and Turkish belief traditions transformed music to a natural media powerfully reflecting these hidden symbols.Therefore the content of traditional music examples of Anatolia having many symbols and messages of belief reveals the effect of religious systems in the formation of a music culture specific to the geography. When the parallel effect of such symbols in the for­ mation of a public memory is considered, the critical place of the mutual relationship between music and belief in analysing the current culture in Turkey and the neighbouring geographies can be foreseen clearly. This paper presents the primary results of a research study regarding the various evolutionary phases of the Anatolian music culture putting the concepts of "Serna and Semah" in its scope.This paper also constitutes the first stage of a Ph.D.Thesis study be­ ing continued within the Turkish Religious Music Department of the Faculty of Divinity of An­ kara University under the supervision of Asst. Prof. Dr. Bayram Akdogan

Keywords
Traditional music, belief, belief systems, sema, semah, belief-music relations­ hip, cycle.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr