Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış
(Traditional music in Anatolia and Turkish Culture )

Yazar : Cenk Güray    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 117-132
1577    930


Özet
Bir manevi organizasyonlar cografyas1 olarak tanrmlayabilecegimiz Anadolu cografyasmm kadim kOltOrOnO inane; sistemleri ile ilgili bilgilere hakim olmadan tam olarak algilayabilmek ve yorumlayabilmek mOmkOn olamamaktadir. Eski Anadolu ve Turk inane; geleneklerindeki sim­ gesel ve batmi yapt, mOzigi bu sistemlerin kendini en yogun ekilde ifade ettigi yapilardan biri olarak on plana c;1karm1t1r.Bundan dolay1 inanca dair simge ve mesajlar, mOzikal yap1lar Oze• rine sinmi ken aym paralelde inane; sistemleri de cografyaya has bir mOzik kOlttJrOnOn oluu­ mundaki onemlifaktorlerden biri olmutur.Mi.izige ve inanca dair simgelerin toplumsal belle­ gin oluumundaki etkisi goz onOne almmca; bu kar1lrkl1 etkileimin anla1labilmesinin, gOnO­ mOz Ti.irkiye kulturo Ozerine fikir yOrlitmek ic;in onemli bir on art olarak alg1lanmas1 da mom­ kOn gozOkmektedir. Ankara Oniversitesi ilahiyat Fakultesi Ti.irk Din Musikisi Anabilim Dalr 'nda Y.Doc;.Dr.Bayram Akdogan'm dammanhgmda devam eden bir doktora tezi c;ahmasrnrn on ra­ poru olarak degerlendirilebilecek bu makale bu kar1f1klr etkileimi "semah ve sema" kavram­larının anlamsal ve simgesel dunyastnda inceleyerek Anadolu'daki mOzik kultOrünün degişik evrim aşamalarşna dair on araştırma sonuçlarına yer verecektir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel muzik, anane, sema, semah, inanç;muzik,devir

Abstract
It would be extremely difficult to perceive and interpret the ancient culture of Anatolia;a ge­ ography of spiritual organizations; without giving a specific emphasis on the religious systems lying beneath these organizations. The symbolic and esoteric characteristic of the ancient Ana­ tolian and Turkish belief traditions transformed music to a natural media powerfully reflecting these hidden symbols.Therefore the content of traditional music examples of Anatolia having many symbols and messages of belief reveals the effect of religious systems in the formation of a music culture specific to the geography. When the parallel effect of such symbols in the for­ mation of a public memory is considered, the critical place of the mutual relationship between music and belief in analysing the current culture in Turkey and the neighbouring geographies can be foreseen clearly. This paper presents the primary results of a research study regarding the various evolutionary phases of the Anatolian music culture putting the concepts of "Serna and Semah" in its scope.This paper also constitutes the first stage of a Ph.D.Thesis study be­ ing continued within the Turkish Religious Music Department of the Faculty of Divinity of An­ kara University under the supervision of Asst. Prof. Dr. Bayram Akdogan

Keywords
Traditional music, belief, belief systems, sema, semah, belief-music relations­ hip, cycle.