• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


75 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erman Artun  
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma Ss, 73-116
“Quarrel Concept” in Çukurova Minstrelsy Tradition

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seçkin Aydın  
Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 173-192
The opınIons of Turkısh teachers on usage of proverbs as a cultural herI

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Kutuplaş(tır)manın Yeni Mekânları: Kapalı Siteler Ss, 9-36
New Locations For (Creating) Polarization : Gated Communities

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yasemin Güniz Sertel  
Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aytaç Yıldız  
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm Eleştirisinin Alımlanışı Ss, 221-236
Tıtle: “The Receptıon of the Crıtıcs of Orıentalısm In the Hıstory of Turkısh Thought”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılını Kutlarken Ss, 237-243
The 100th AnnIversary of Folklorıc Studıes ın Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süreyya Çakır  
Siyasal/İdeolojik Göstergeler Açısından Metinlerarasılık : Kemalist İdeolojinin Temel Belirteçlerinin Sinema ve Edebiyattaki Uzantıları Ss, 37-50
Intertextuality With Reference to the Politico-Ideological Signs: The Extensions of Fundamental Indicators of Kemalist Ideology in Film and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.521
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ernur Genç  
Siyasal İslamcılığın Alternatif Söylemi Moderniteden Azade Midir? - Ya Da Tarihsel İslam Moderniteyi Aşkın Mıdır? Ss, 51-72
Does Alternative Statement of Politica l Pan-Islam Freed of Modernity ? -Or, Does Historica l Islam Transcendent of Modernity ?-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merdan Güven  
Anadolu Ağıtlarının Türküleşme Süreci ve Üç Ağıt Örneği Ss, 117-128
The Process of Being Turkish Folk Song of Anatolian Elegies and Three Elegy Examples

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Öcal  
Türk Halk Müziğimizde Toplu Çalma Söyleme Geleneği Ss, 117-128
Collective Play and Sing Culture of Turkish Folk Musıc

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aykut Çerezcioğlu  
Popüler Müzik ve Gündelik Yaşam Deneyimi Ss, 159-172
Popular Music and Everyday Life Experience

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray - Mustafa Salim Tokaç  
XVII. Yüzyıl Osmanlı Müzik Geleneği ve Buhurizade Mustafa Itri Efendi Ss, 193-210
Ottoman Musical Tradition During The XVİİ. Century and Buhurizade Mustafa Itri Efendi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook