Sayı

75


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2013
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erman Artun  
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma Ss, 73-116
“Quarrel Concept” in Çukurova Minstrelsy Tradition

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seçkin Aydın  
Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 173-192
The opınIons of Turkısh teachers on usage of proverbs as a cultural herI

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Kutuplaş(tır)manın Yeni Mekânları: Kapalı Siteler Ss, 9-36
New Locations For (Creating) Polarization : Gated Communities

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yasemin Güniz Sertel  
Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aytaç Yıldız  
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm Eleştirisinin Alımlanışı Ss, 221-236
Tıtle: “The Receptıon of the Crıtıcs of Orıentalısm In the Hıstory of Turkısh Thought”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılını Kutlarken Ss, 237-243
The 100th AnnIversary of Folklorıc Studıes ın Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süreyya Çakır  
Siyasal/İdeolojik Göstergeler Açısından Metinlerarasılık : Kemalist İdeolojinin Temel Belirteçlerinin Sinema ve Edebiyattaki Uzantıları Ss, 37-50
Intertextuality With Reference to the Politico-Ideological Signs: The Extensions of Fundamental Indicators of Kemalist Ideology in Film and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.521
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ernur Genç  
Siyasal İslamcılığın Alternatif Söylemi Moderniteden Azade Midir? - Ya Da Tarihsel İslam Moderniteyi Aşkın Mıdır? Ss, 51-72
Does Alternative Statement of Politica l Pan-Islam Freed of Modernity ? -Or, Does Historica l Islam Transcendent of Modernity ?-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merdan Güven  
Anadolu Ağıtlarının Türküleşme Süreci ve Üç Ağıt Örneği Ss, 117-128
The Process of Being Turkish Folk Song of Anatolian Elegies and Three Elegy Examples

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Öcal  
Türk Halk Müziğimizde Toplu Çalma Söyleme Geleneği Ss, 117-128
Collective Play and Sing Culture of Turkish Folk Musıc

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aykut Çerezcioğlu  
Popüler Müzik ve Gündelik Yaşam Deneyimi Ss, 159-172
Popular Music and Everyday Life Experience

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray - Mustafa Salim Tokaç  
XVII. Yüzyıl Osmanlı Müzik Geleneği ve Buhurizade Mustafa Itri Efendi Ss, 193-210
Ottoman Musical Tradition During The XVİİ. Century and Buhurizade Mustafa Itri Efendi

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |