• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


103 Sayı

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2020-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Ötekinin Ötekisini Anlatan Roman: O/Hakkâri’de Bir Mevsim Ss, 451-462
Novel Depicting the Other of the Other: O/Hakkâri’de Bir Mevsim

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Olgun Yalçın  
Türk Kültürü Sözlü Şiir Geleneğinde Ekolojik Boyut: Derin Ekoloji Yaklaşımı Bağlamında Eko-Eleştirel Çözümleme Ss, 463-482
Ecological Dimension in Turkish Culture Oral Poetry Tradition: Eco-Critical Analysis in the Context of Deep Ecology Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1245
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Dinç  
Türkülerin Başına Gelenler: Politik-İdeolojik Sebeplerle Değiştirilen Türküler Üzerine Ss, 483-508
What Happened to Folk Songs: About Folk Songs Changed for Political-Ideological Reasons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1246
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Altun Akan - Zekerya Batur  
Masalların Dil Becerilerinin Gelişirilmesine Katkısı: Öğretmen Adayları Örneği Ss, 509-526
The Contribution of Tales to The Development of Language Skills: Example of Teacher Candidates

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Kızıler Emer  
Corona ve Paul Celan ya da Aşk ve Pandemi Ss, 527-544
Corona and Paul Celan or Love and Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1325
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süleyman Şanlı  
Unutulmuş Bir Topluluğu Hatırlamak: Diyarbakır Yahudileri Ss, 545-558
Recalling a Forgotten Community: Jews of Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.851
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ertuş  
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Made İn Turkey Adlı Mizahi Öykülerinde Siyasi Eleştiriler Ss, 559-576
Political Criticisms In Hasan Hüseyin Korkmazgil’s Humor Work Titled Made In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1087
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özay Önal  
Türkçede ses kavramsal alanının yapılandırılmasında imge şemaları, kavramsal metafor ve metoniminin rolleri Ss, 577-596
The roles of image schemas, conceptual metaphor and metonymy in structuring the conceptual field of sound in Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi  
Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde “Sumer~Sumeru Tag” İfadesi Üzerine Ss, 597-608
On the Expression of Sumer ~Sumeru Tag In Old Uyghur TurkicTexts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1160
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İnci Aras  
Kafka’nın “Melezleme”Sindeki Bağlaşıklık Ölçütleri Ss, 609-620
Coheresion Criteria in “A Crossbreed” By Kafka
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1169
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belgin Bağırlar  
Radikal Feminist İzler: Judith Thompson’nın The Crackwalker ve Lion in the Streets oyunları Ss, 621-632
Radical Feminist Echoes: Judith Thompson’s The Crackwalker and Lion in the Streets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1184
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Ahmet Aydemir  
Tsengel Tuvalarının Milli Kimlik Oluşumunda Hey'at Naadım'ın Rolü Ss, 633-646
The Role of Hey’at Naadam in the Formation of the National Identity of the Tsengel Tuvans

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Kent Kökenli Kadın Eğlencelerine Bir Örnek: Kerem’le Kız Kıza Ss, 647-671
An Example of Urban Women's Entertainment: Girl to girl with Kerem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1225
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ürün Yıldıran Önk - Ebru Gökaliler  
Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği Ss, 671-690
Rituals of Transition in Turkish TV Drama: The Case of Henna Night
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1226
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Kasapoğlu Akyol  
“Suyla Arınma”dan Modern Zamanların “Gelin Hamamı”na: Tarihi Karacabey Hamamı’nda Gelin Hamamı Ss, 691-706
From "Water Purification" to "Bridal Bath" of Modern Times: Bridal Bath in Historical Karacabey Bath
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1205
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meltem Özsan - Mine Ceranoğlu  
Evlilik Geleneklerinde Özel Ritüel: Kahramanmaraş Gelin Hamamı Ss, 707-733
Special Ritual in Marriage Traditions: Bridal Bath of Kahramanmaraş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1208
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süheyla Sarıtaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Maddi Kültür Ss, 733-736
Review- Material Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melda Özen  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Review: Albert Einstein. Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu, Filistin&İspanya 1922-1923 Ss, 737-742


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sibel Çelik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkiye'nin Müziği Ss, 743-746
Review: Turkey's Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Vedat Yazıcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ayzıt Tansel'le " Üç Kanatlı Masal Kuşu" : Oğuz Tansel Üzerine Bir Söyleşi Ss, 747-756
Interview: "Three Winged Fairy Tale Bird" with Ayzıt Tansel: An Interview on Oğuz Tansel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook