Sayı

99


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Dilek Batislam  
Divan Şiirinde Toprak ve Toprakla İlgili Unsurların Kullanımı Ss, 457-470
Use of Soil And Soil-Related Elements in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1013
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Bars  
Sanal Dünyada Halk Mizahının Gülen/Güldüren Yüzü: Siyasi Fıkralar Ss, 471-489
Smiling Face of Folk Humor in the Virtual World: Political Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.981
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erol Gülüm  
Gelenek Kültürü, Medya Müzeciliği ve YouTube Ss, 491-500
Traditional Culture, Media Museum and YouTube
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.895
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süleyman Hilmi Kızıldağ - Muhittin Çelik  
Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Şınlar Üzerine Bir Araştırma Ss, 501-510
A Research on “Şins” in Nogay Turks Living in Ankara and Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.881
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdurrahman Kolcu  
Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması Ss, 511-520
The Individual-Society Conflict in The Place of the Skull and Invitation to a Beheading
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.896
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Yaylı - Hatice Altun Alkan  
Rica Ediminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler Tarafından Kullanımları Ss, 521-538
Uses of Request Act by Learners of Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.999
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fikret Yıldırım  
Yeni Uygurca ve Yeni Uygurca Sözlükler Ss, 539-552
Modern Uyghur and Modern Uyghur Dictionaries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.983
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duru Güngör  
Nefes, Hareket ve Zaman: Rulo Formatlı Temsîlî Çin Resimlerinde Kullanılan Anlatı Teknikleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 553-566
Breath, Motion and Time: Narrative Techniques in Representational Chinese Handscroll Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.919
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zhazira Otyzbay  
Çağdaş Tuva Yazılı Edebiyatının Gelişimi Ss, 567-576
The Development of Contemporary Written Tuvan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.997
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hilal Kaya  
Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Jean Paul Sartre’ın Çıkış Yok ve Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler’inde Varoluşçuluk Ss, 577-591
A Comparative Study: Existentialism in No Exit by Jean Paul Sartre and Shadowless by Hasan Ali Toptaş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.986
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Metin Barlık  
Amerikan Şiirinde Avangart Geleneğin Elektronik Yansıması: Dijital Şiir Ss, 593-604
The Electronic Reflection of Avant-Garde Tradition in American Poetry: Digital Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.911
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Üstündağ Güvenç  
Doris Lessing’in “An Old Woman and Her Cat” Adlı Öyküsünde Geçici Barınakların Göçebe Eylemler Yoluyla Alternatif Mekanlar Olarak Yaratılması Ss, 605-622
Configuration of Transient Shelters as Alternative Spaces Through Nomadic Acts in Doris Lessing’s “An Old Woman and Her Cat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.991
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Kamel Daoud’un Meursault, Contre-Enquête Adlı Yapıtında Efendi-Köle Diyalektiği Ss, 623-634
The Master-Slave Dialectic in Kamel Daoud’s Novel Entitled Meursault, Contre-Enquête
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.879
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mesut Günenç  
Dramatik ve Postdramatik Bir Tragedya Paradigması: Simon Stephens’ın Motortown Adlı Oyunu Ss, 635-644
A Paradigm of Dramatic and Postdramatic Tragedy: Simon Stephens’s Motortown

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulfettah İmamoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: La Littérature Comparée Ss, 645-648
La Littérature Comparée

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi – Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni Ankara: Grafiker Ss, 649-652


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Aslıhak Uğurelli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tohum ve Toprak Ss, 653-656


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Aydoğdu Atasoy  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye Ss, 657-659


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |