• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


76 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Eunkyung Oh Mamatqul Jo’raev  
Tarihî Genetik Ortaklık ve Senkretik [=Bağdaştırmacı ] Sanat Yaklaşımları Bağlamında Şaman ve Epik Küyci [=Ozan ] Ss, 63-76
HIstorical Genetic Partnership and SenkretIk (Bağdaştırmacı ) According to Art Approach Shamanist and Epic Kuyci (MInstr el)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Servet Gün  
Mülksüzleşme Süreci Bağlamında Bir Köy Monografisi Ss, 77-97
VIllag e Monograp h In the Cont ext of the Proc ess of DIsposs ess Ion

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Kırılen  
‘Kızıl Konağın Rüyası’nda Karşılıksız Aşk: Jia Rui ’nin Akıbeti Ss, 149-162
Unr equIted Love In the Dream of Red Chamb ers And the Trag Ic Fat e of JIa RuI

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Doğan  
Türk Sinemasinda 1980’li Yıllar ve “Dulluk” Teması Etrafında Üretilen Geleneksel Cinsiyet Rolleri Ss, 9-20
Turkish Cinema in 1980s’ and Gender Roles Around the Theme of Widowhood

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeki Uyanık - Arif Kala  
Ardahan Yöresi (Damal) Alevilerinde “Hakk’a Yürüme Erkânı”: Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 163-172
Principles of “Hakk’a Yürüme” in Alev Is of Ardahan (Damal): Beliefs and Practices Concerning to Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez  
Tarihî Gerçeklerin Âşık Edebıyatına Yansıması Bağlamında Türk Mukavemet Teşkilâti ve Kıbrıs Mücahitleri Ss, 173-193
Turkish Resistance Organization (Tmt) and Turkish Free Dom Fighters in Cyprus Which the Context in Reflection of Bardic (Aşik) Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Balta  
Gaziantep’te Çocuklara Ad Verme Geleneği Ss, 195-206
The Trad ItIon of Naming Children In Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Devrim Dirlikyapan  
Nevşehirli Âşık Ahmet’in Yaşamı ve Şiiri Üzerine Ss, 207-226
On Life and Art of Nevşehirli Âşık Ahmet

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Adalya Adına Dair Ss, 227-232
On Adalia’s Name

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Soylu Bozdağ  
Iffet’te Emile Zola ve Naturalizm Etkisi Ss, 233-239
Emile Zola, Naturalizm and Huseyin Rahmi Gürpinar’s Novel: Iffet

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Reyhan Çelik  
A.Platonov’un “Çukur” Eserinde Umudun Kayıpları Ss, 241-247
The Absence of Hope in the Work of A. Platonov “The Foundation Pit”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Yinilmez Akagündüz - Ümüt Akagündüz  
Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu ’nda Felsefi Bakış Ss, 21-30
Cons IderIng Saba hatt In Eyubo Glu , One of PhIlosop her of Republ Ican Era , from PhIlosop hIcal PoInt of VIew

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Işıl Köylü  
O. Wilde’ın “Dorian Gray’in Portresi”, H. Hesse’nin “Narziss ve Goldmund” ve N. Gürsel’in “Resimli Dünya” Adlı Eserlerinde Narsisizm Öğelerinin Karşılaştırılması Ss, 31-62
The Comparison of the Narcissus Myth in “The Picture of Dorian Gray” By Oscar Wilde, “Narcissus and Goldmund” By He Rmann Hesse and “Picture World” By Nedim Gürsel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Tunç  
Filibeli Ahmet Hilmi’nin A‘mak-ı Hayâl Adlı Romanında Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin İzleri Ss, 99-106
Traces of Mevlânâ’s Mesnevî in Filibeli Ahmed Hilmi’s Novel of A‘mak-ı Hayâl

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğçe Erdal  
Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji Ss, 107-127
Mythology as a Source of Inspiration for the Poem

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel - Banu Altunova  
“Ateş Etme İstanbul” Celil Oker Polisiyelerinde Mekânın Kullanımı Ss, 129-148
Istanbul! Don’t Fire Use of Space in Celil Oker’s Detective Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook