• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


98 Sayı

BU SAYININ HAKEMLERİ/ REVIEWERS of THIS ISSUE

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2019-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hacer Gülşen  
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler Ss, 257-265
Cautıons On Folk Lıterature Works In The Lıterature Of The perıod Of Natural Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.866
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Azerbaycan Türklerinin Atasözlerine Yansıyan Toprak Olgusu Ss, 267-277
Earth Phenomenon Which Has Reflected The Proverbs Of Azerbaıjan Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.878
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ebru Birkan Akhan  
Dânâ Ata Oğuznâmesi Hakkında Yapılan Çalışmalar Ss, 279-290
Studies on Dânâ Ata Oğuznâma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.852
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdi Aksakal  
Türk Kültüründe Eril Mekân Örneği; Köy Odaları Ss, 291-307
An Example for Masculine Space in Turkish Culture: Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabia Şenay Şişman  
Duvar Yazılarındaki Anlam Çeşitliliğine Tematik Yaklaşım (Muş/ Merkez Örneği) Ss, 309-326
A Thematic Approach to Meaning Diversity in Grafittis (Muş/Merkez Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.901
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Bingöl ve Tunceli Yöresinde Şafii ve Alevi Toplumunda Nazar ve Uğurla İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 327-338
Beliefs And Practies About Whammy And Fortune in Shafi and Alawi Societies in Bingöl And Tunceli Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.365
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Kantemur  
Ölü Bedenin Sınırlanan Mekânı: Kayseri'deki Çerkes Kimlikli Mezarlar Ss, 339-351
Bounded Place of Dead Body: Cemeteries of Circassian Identity in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.849
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Üstün Külünk  
The Enchantress of Florence, Floransa Büyücüsü’ne Dönüştüğünde: Biçembilim Bağlamında Çeviri İncelemesi Ss, 353-369
When the Enchantress of Florence is Turned into Floransa Büyücüsü: Translation Under the Gaze of Stylistic Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.914
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’de Bir Halk Anlatısından Yola Çıkarak Değişimin Sosyo-Kültürel Boyutunu Okumak Ss,
An Evaluation of the Socio-Cultural Dimension of Change by Starting from a Folk Narrative in Yasar Kemal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şehriban Kaya  
Türk Roman Eleştirisinde İki Kadın: Suat Derviş ve Behice Boran’ın Roman Eleştirilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 387-404
Two Women in Turkish Novel Criticism: A Comparative Analysis of Suat Derviş’s and Behice Boran’s Criticism of Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.863
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Öztarhan  
New Orleans’da Bir Don Quijote Romanı: A Confederacy of Dunces Ss, 415-426
A Don Quixote in New Orleans: A Confederacy of Dunces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.871
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Önder Özkoç  
Cemal Reşit Rey’in “Bebek Efsanesi” Eserinin III. Bölümünün “Bebek Ninni” Türküsü ile Karşılaştırmalı Analizi Ss, 427-449
Comparative Analysis of the III. Movement of Cemal Reşit Rey’s Work “the Legend of Bebek” with Turkish Folk Song “Bebek Ninni”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.843
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Enis Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haldun Narmanlıoğlu (2018). Vatanını Seven Tıklasın Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü Ss, 451-455


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları Ss, 371-385
Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.840
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook