• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


105 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2021-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
Klasik Masalın Modern Masaldaki Tezahürü: Bilge Karasu’nun “Avından El Alan” Masalı Ss, 1-14
Manifestation of the Classic in the Modern Fairy Tale: Bilge Karasu's tale, “Avından El Alan”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1389
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

M. Emir İlhan  
Yedi Düvelden Yedi Başa Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyda Mimetik Arzu Ss, 15-28
The Seven Great Powers to Seven Head : The Mimetic Desire in the Narrative of Salur Kazan Kills the Seven Headed Dragon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1405
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Angın - Medine Sivri  
Dünya ve Türk Kültüründe Tarihi, Mitik ve Ekinsel Açıdan “Ayna”nın Yeri Ss, 29-46
Mirror in Hıstory, Myth and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1369
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürol Pehlivan  
İlhan Başgöz’ün Biografik Türk Halk Hikâyeleri (Kahramanları, Teşekkülleri, Saz Şairlerinin Eserlerile Münasebeti) Unvanlı Doktora Tezi Üzerine Ss, 47-68
Upon İlhan Başgöz’s Dissertation Titled Turkish Biographic Folktales (Characters, Structures, Minstrels’ relations to their work)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1419
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Zehra Uğurcan  
Güney Sibirya Türklerinin Halk Anlatılarında Dönüştürücü Bir Güç Olarak Rüzgâr Ss, 69-80
Wind as a Converter Power in Turkish Folk Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1376
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hicran Karataş  
Türkiye’de Halk Hekimliği Uygulama Alanında İki Ekol: Şifacılar Ve Hekimler Ss, 81-100
Two Schools in the Area of Folk Medıcıne Practıce in Turkey: Healers and Physicians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1556
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Karlygash Ashirkhanova  
Kazak Halk Hekimliğinin Kaynağı Ss,
Source of Kazakh Folk Medicine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1344
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berat Samet Kahraman  
Kültürün Kökenlerinde Dayı Hukuku Ss, 119-134
Uncle Law in the Origins of Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1333
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Samet Çevik  
Türkiye’deki Edebi Mekânların “Modern Müzecilik” Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 135-150
The Evaluation of Literary Places in Turkey in the Context of “Modern Museology”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1283
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Uştuk  
Roman Kimliğinin Çatışmalı İnşası: “Fotokopi Romanlık” Karşısında Otantik Romanlık Ss, 151-166
Contested Construction of Roma Identity: “Copycat Roma” versus the Authentic Roma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1271
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Alçiçek  
Üç İstanbul’da Aydın Kimliğin Üç Eşiği Ss, 167-180
Three Thresholds of Intellectual Identity in Three Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1273
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda İzmirli Karamanlı  
Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 181-192
A Psychoanalytic Approach to Orhan Pamuk’s Yeni Hayat

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Almira Koç - Aynur Koçak  
Türkiye Üniversitelerinde Alevilikle İlgili Tezler Üzerine Bir İnceleme (1990-2020) Ss, 193-210
A Research of Theses Related to Alevism in Universities of Turkey (1990-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1555
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Gül  
Alevi İnancında Can, Ruh Kavramı ve Nefsin Eğitimi Ss, 211-228
Education of the Nafs in the Context of Spritand Soul in Alawi Faith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1328
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sona Rzayeva  
Azerbaycan`da Nevruz Çerşenbelerinin Mitolojik Kökenleri Ss, 229-244
The Mythological Origins of Novruz Charshanbas in Azerbaijan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1324
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yalçın Çakmak  
Nur Baba’dan Bektaşi Kız’a Edebiyatta Bektaşî ve Kızılbaş/Alevîlere Yönelik Olumsuz Algı (1913-1945) Ss, 245-264
The Negative Perception of the Bektashi and the Kizilbash/Alevîs in Literature from Nur Baba to Bektaşi Kız (1913-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1360
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Coşkuner  
Ulus-Devlet Oluşumunda Halk Dinini Folklorize Etmek: Aleviliğin Seküler Folklorik Bir Öge Olarak Siyasal İnşası Ss, 265-278
Making The Folk Religion Folkloric in National-State Formation: The Political Construction of Alevism as a Secular Folkloric Element
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1398
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Atiye Nazlı  
Bir Tarihi Vesika: Ali İlhami Dede’nin Bilinmeyen Divanı Ss, 279-298
A Historical Document: Unknown Diwan (Poetry) of Ali Ilhami Dede
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1558
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Kaya Tekman - Selma Korkmaz  
Yozgat Yöresi Yemek ve Tatlı Kültürünün Sürdürülebilirliği Ss, 299-320
Sustainability of Food and Dessert Culture in Yozgat Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1548
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Semra Özlem Dişli  
“Kemançe” ve“Mû-Zik”: Nusaybinli Domlarda Kimlik Ss, 321-336
“Kemançe” and “Mû-Zik”: Identity in Nusaybin Doms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1216
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

M. Akif Korkmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yüksel, Ayhan – Yeşilot, Okan (2016). Giresun’da Fındık ve Fındık Borsasının Tarihçesi, Giresun: Giresun Ticaret Borsası Yayını. ISBN: 978-605-137-565-6, 368 sayfa. Ss, 337-342
Yüksel, Ayhan - Yeşilot, Okan (2016). History of Hazelnut and Hazelnut Exchange in Giresun, Giresun: Giresun Commodity Exchange Publication. ISBN: 978-605-137-565-6, 368 pages.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydan Ener Su  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gökalp Alpaslan, G. Gonca (2016) Özyaşam Öyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu Ss, 343-348
Gökalp Alpaslan, G. Gonca (2016) Özyaşam Öyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emine Ayan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Metin Turan (2019). Beyaz Güzel Bir Boşluk Ss, 349-352
Metin Turan (2019). Beyaz Guzel Bir Bosluk

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdem Akın  
Kızılbaş Oğuzlar ve Şah İsmail’in Anayurdu Diyarbakır Ss, 353-355
Kızılbaş Oğuzlar ve Şah İsmail’in Anayurdu Diyarbakır

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook