• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


70 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Çarpar  
Çokkültürlü Bir Toplumda Antropolojinin Önemi Ss, 47
The Significance of Anthropology in a Multicultural Society

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

G.Senem Gençtürk Hızal  
Kültürel Üretim Mekânlarında Bir Aracı: İhap Hulusi Görey Ss, 67
An Intermediator in the Spaces of Cultural Production: İhap Hulusi Görey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürsen Topses  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri Ss, 93
The Philosophical Bases of Guidance and Psychological Councelling Theories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeref Uluocak Cumhur Aslan  
Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması Ss, 107
A Field Research on the Perception of the Yuruk in Çanakkale about the “Turkmen”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuz Baykara  
Şiga Naoya’nın “Manazuru” Öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı’nın “Deniz Oğlu” Öyküsünün Karşılaştırmalı Yapısal ve Tematik Değerlendirmesi Ss, 123
Estimation of Siga Naoya’s “Manazuru” tale and Halikarnas Balıkçısı’s “Son of Sea” tale as Structural and Thematic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuray Karaca  
Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil Ss, 145
Pozitivist Thinker Mehmet Emin Erişirgil who is Supporting Changes With Science Guide

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müge Demir  
Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması Ss, 165
Diferentation of Greetings and Dining Etquette Rules in Societies

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Geç Bronz Döneminde Kıbrıs-Myken (Akha) İlişkileri* Ss, 187
Cyprus-Mycenae Relations in Late Bronze Age

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ülkü Kara Düzgün  
Türk Destanlarında Merkezi Kahraman Tipinin Tipolojisi Ss, 9
The Typology of Central Hero Type in Turkish Sagas

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Soyalp Tamçelik  
Kıbrıs’ta Kurulan Askeri İttifaklar ve Özellikleri Ss, 199
Military Alliances Established in Cyprus and Their Features

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook