Sayı

70


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2012
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Çarpar  
Çokkültürlü Bir Toplumda Antropolojinin Önemi Ss, 47
The Significance of Anthropology in a Multicultural Society

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

G.Senem Gençtürk Hızal  
Kültürel Üretim Mekânlarında Bir Aracı: İhap Hulusi Görey Ss, 67
An Intermediator in the Spaces of Cultural Production: İhap Hulusi Görey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürsen Topses  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri Ss, 93
The Philosophical Bases of Guidance and Psychological Councelling Theories

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeref Uluocak Cumhur Aslan  
Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması Ss, 107
A Field Research on the Perception of the Yuruk in Çanakkale about the “Turkmen”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuz Baykara  
Şiga Naoya’nın “Manazuru” Öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı’nın “Deniz Oğlu” Öyküsünün Karşılaştırmalı Yapısal ve Tematik Değerlendirmesi Ss, 123
Estimation of Siga Naoya’s “Manazuru” tale and Halikarnas Balıkçısı’s “Son of Sea” tale as Structural and Thematic

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuray Karaca  
Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil Ss, 145
Pozitivist Thinker Mehmet Emin Erişirgil who is Supporting Changes With Science Guide

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müge Demir  
Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması Ss, 165
Diferentation of Greetings and Dining Etquette Rules in Societies

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Geç Bronz Döneminde Kıbrıs-Myken (Akha) İlişkileri* Ss, 187
Cyprus-Mycenae Relations in Late Bronze Age

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ülkü Kara Düzgün  
Türk Destanlarında Merkezi Kahraman Tipinin Tipolojisi Ss, 9
The Typology of Central Hero Type in Turkish Sagas

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Soyalp Tamçelik  
Kıbrıs’ta Kurulan Askeri İttifaklar ve Özellikleri Ss, 199
Military Alliances Established in Cyprus and Their Features

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |