• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


77 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Barış İşçi Pembeci  
Kırgızistan Mezar Ziyaretleri Ss, 101-112
Mazar Worshıp in Kyrgyzstan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan Karakaş  
Kültürel Bir Mekân Olarak Çermik Hamamı Ss, 9-20
Cermık Bath as a Cultural Venue

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayfer Yılmaz  
Popüler Roman ve Melodram Kavramları Çerçevesinde Muazzez Tahsin Berkand ve Sarmaşık Gülleri Ss, 141-172
Muazzez Tahsin Berkand and Her Novel “Sarmaşık Gülleri” (The Ramblers) in Respect to the Terms Popular Novel And Melodrama

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sedat Sever - Sedat Karagül  
Oğuz Tansel ’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi Ss, 173-188
The Examination of Vocabulary Elements Present in Fairy Tale Books Compiled and Written By Oguz Tansel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kara - Ersin Teres  
Türklerin Yaratılış Efsanesi ile Japonların Benzer Metinleri Arasındaki Benzer ve Paralel Noktalar Ss, 189-196
Some Similar and Parallel Points Between the Turkic Legendary “Creation” and Similar Texts of Japan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Atakan  
Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar Ss, 197-204
The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Johanna Drucker Çeviren: Melike Taşcıoğlu  
Yazılı Görüntü Sanatı Ss, 205-220
The Art of the Written Image

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hayrullah Kahya  
19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Mûnis Harezmî (1778- 1829) ve Eseri: Firdevsü’l-İkbâl Ss, 221-236
19th Century Turkestan Poet and Historian Munis Al-Khwarazmi (1778-1829) and His Work: Firdaws Al-Iqbal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kol  
Ortaçağda Lirik ve Modern Bir Şair: François Villon Ss, 237-248
François Villon: A Modern and Lyrical Poet in The Middle Ages

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kurtuluş Kıymet  
Hitit Mitolojisinde Tanrıların Yer Altına İnişi Ss, 21-34
Descent to the Underworld of Gods in Hittite Mythology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Yıldırım - Avdo Karataş  
Rüya Kardeşliği Ss, 35-56
Dream Fellowship

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Özkaya  
Çukurova Türkülerinde Turaç Ss, 57-70
Turaç in Çukurova Folksongs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Yüksel Halıcı  
Gök Tanrı’nın Temsilcileri: Koruyucu Kuşlar Ss, 71-81
Represents of Sky God : Protective Birds

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mine Gözübüyük Tamer  
Kimlik/lerin Seyrine Bir Keşif Ss, 83-99
A Discovery to the Journey of Identity’s

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez - Fatma Tekin  
Nevşehir Yöresi Yerleşim Adları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 113-133
An Evaluation on Place Names in the Province of Nevşehir

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Niyazi Berkes ve Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışlarındaki Uygarlık Kavramının “Medeniyetler Çatışması” Kuramı Bağlamında Karşılaştırılması Ss, 135-142
Comparison of Niyazi Berkes and Baykan Sezer’s Understanding of Civilization in the Context of the Clash of Civilization Theory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook