• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


78 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nazan Tutaş  
William Blake ’de Masumiyet ve Tecrübe : Kuzu ve Kaplan Ss, 83-90
William Blake’s Innocence and Experience: The Lamb and The Tyger

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilgün Çıblak Coşkun  
Anadolu Alevilerinde Cemler ve Bu Cemlerin Sosyokültürel Hayattaki İşlevleri Ss, 9-20
Cem Which Is in Anatolian Alevism and Its Function in Socio-Cultural Life

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Yenen Avcı  
Cahit Uçuk’un “Türk İkizleri” Romanında Sözvarlığı Ss, 121-130
Vocabulary in Cahit Uçuk’s “Turkish Twins” Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eray Cömert  
Karşılıklı Söyleşme/Deyişme Üslubuna Dayalı “Değirmenci” Türküleri ve Yunanca Varyantı Ss, 131-178
The Miller (Değirmenci)’s Songs and Greek Variant Based on the Style of Dialogue/ Expression

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ecevit - Sibel Kuşca  
Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal Deyiş ve Nefeslerinden Alevi-Bektaşi Kozmogonisi ve Kırklar Meclisi’ne Ss, 179-202
From the Folk Poems and ‘Nefes’ of Shah Ismail Hatai and Pir Sultan Abdal to Alevi- Bektashi Cosmogony and ‘Kirklar Meclisi”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Bilir  
Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı : Önlemsel Model Ss, 203-216
The Tool of Success in Classroom Management: Precautionary Model

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Taşçıoğlu  
Tipografi , Sayfa Tasarımı ve Somut Şiir Ss, 215-224
Typograp hy, Page La yout and Concrete Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Georgy Chochiev  
Caucasian News paper in the Late -19th - Century Cairo : ‘İttihad Gazetesi’ Ss, 225-237
19. Yüzyıl Sonları Kahire’de Bir Çerkes Yayın Organı: ‘İttihad Gazetesi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülay Yıldırım - Türkân Işık  
Kayseri İlinde Bir Halk Şifacısı Ss, 239-252
A Folk He Aler in a Province of Kayseri

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kaya  
Ozanlık Geleneğimizi XXI. Yüzyıla Taşıyanlardan Âşık Kul Sadık Ss, 253-260
One Of the Contacts of the Folkway of Poet in 21th Centry: Aşık Kul Sadık

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayhan Karakaş  
Çukurova Hikâyeli Türkülerinde Ara Söz Kullanımı Ss, 29-36
Use of the DIgressIon Çukurova Tale WIth Folksong

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Demir Gürdal - Zühal Yonca Odabaş  
Kadın ve Miras : Sosyolo jik bir Değerlendirme Ss, 37-50
Woman and Heritage: Sociological Assessment

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Erdal  
Türk Tarih Tezi Açısından Halkevlerinin Türk Dili ve Kültürü Üzerine Faaliyetleri; Yozgat Halkevi Örneği Ss,
Activities of the People’s Houses on Turkish Language and Culture within the Context of the Turkish History Thesis: The Sample of Yozgat People ’s House

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuncay Bilecen  
Gogol ’un “Burun ”undan Cevdet Kudret ’in “Kulak ”ına Memurluk Halleri Ss, 61-69
The States of Public Service From Gogol’s “Nose” to Cevdet Kudret’s “Ear”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F. Ayşın K. Turhanoğlu  
Kentsel Mekânın Üretim Sürecinde Tarihsel ve Kültürel Miras Ss, 71-82
Historical and Cultural Herita Gein the Production Process of Space

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aykut Çerezcioğlu  
Indie Müzikte Tanım ve Sınıflandırma Problemi Ss, 91-106
Definition and Classification Problem of Indie Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Şeker  
Aile ve Kadın Temalarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Veriliş Biçimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma Ss, 107-120
Ex Amination of the Way the Themes of Family and Women are Presented in Social Studies Text Books

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook