• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


78 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nilgün Çıblak Coşkun  
ANADOLU ALEVİLERİNDE CEMLER VE BU CEMLERİN SOSYOKÜLTÜREL HAYATTAKİ İŞLEVLERİ Ss, 9-20
CEM WHICH IS IN ANATOLIAN ALEVISM AND ITS FUNCTION IN SOCIO-CULTURAL LIFE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Karakaş  
ÇUKUROVA HİKÂYELİ TÜRKÜLERİNDE ARA SÖZ KULLANIMI Ss, 29-36
Use of the DIgressIon Çukurova Tale WIth Folksong

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Demir Gürdal Zühal Yonca Odabaş  
Kadın ve Miras : Sosyolo jik bir Değerlendirme Ss, 37-50
WOMAN AND HERITAGE:SOCIOLOGICAL ASSESSMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Erdal  
TÜRK TARİH TEZİ AÇISINDAN HALKEVLERİNİN TÜRK DİLİ ve KÜLTÜRÜ ÜZERİNE FAALİYETLERİ; YOZGAT HALKEVİ ÖRNEĞİ Ss,
Activities of the People’s Houses on Turkish Language and Culture within the Context of the Turkish History Thesis: The Sample of Yozgat People ’s House

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay Bilecen  
Gogol ’un “Burun ”undan Cevdet Kudret ’in “Kulak ”ına Memurluk Halleri Ss, 61-69
THE STATES OF PUBLIC SERVICE FROM GOGOL’S “NOSE” TO CEVDET KUDRET’S “EAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Ayşın K. Turhanoğlu  
KENTSEL MEKÂNIN ÜRETİM SÜRECİNDE TARİHSEL ve KÜLTÜREL MİRAS Ss, 71-82
Historical and Cultural Herita ge in the Production Process of Spa ce

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan Tutaş  
William Blake ’de Masumiyet ve Tecrübe : Kuzu ve Kaplan Ss, 83-90
William Blake’s Innocence and Experience: The Lamb and The Tyger

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Çerezcioğlu  
INDIE MÜZİKTE TANIM VE SINIFLANDIRMA PROBLEMİ Ss, 91-106
DEFINITION AND CLASSIFICATION PROBLEM OF INDIE MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şeker  
AİLE VE KADIN TEMALARININ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 107-120
EX AMIN ATION OF THE WAY THE THEMES OF FAMILY AND WOMEN ARE PRESENTED IN SOCI AL STUDIES TEXT BOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
CAHİT UÇUK’UN “TÜRK İKİZLERİ” ROMANINDA SÖZVARLIĞI Ss, 121-130
VOCABULARY IN CAHİT UÇUK’S “TURKISH TWINS” NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eray Cömert  
KARŞILIKLI SÖYLEŞME/DEYİŞME ÜSLUBUNA DAYALI “DEĞİRMENCİ” TÜRKÜLERİ VE YUNANCA VARYANTI Ss, 131-178
THE MILLER (DEĞİRMENCİ)’S SONGS AND GREEK VARIANT BASED ON THE STYLE OF DIALOGUE/ EXPRESSION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ecevit Sibel Kuşca  
ŞAH İSMAİL HATAİ VE PİR SULTAN ABDAL DEYİŞ VE NEFESLERİNDEN ALEVİ-BEKTAŞİ KOZMOGONİSİ VE KIRKLAR MECLİSİ’NE * Ss, 179-202
FROM THE FOLK POEMS AND ‘NEFES’ OF SHAH ISMAIL HATAI AND PIR SULTAN ABDAL TO ALEVI- BEKTASHI COSMOGONY AND ‘KIRKLAR MECLİSİ”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Bilir  
Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı : Önlemsel Model Ss, 203-216
THE TOOL OF SUCCESS IN CLASSROOM MANAGEMENT: PRECAUTIONARY MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Taşçıoğlu  
Tipografi , Sayfa Tasarımı ve Somut Şiir Ss, 215-224
Typograp hy, Page La yout and Concrete Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Georgy Chochiev  
Caucasian News paper in the Late -19th - Century Cairo : ‘İtt İhad Gazetes İ’ Ss, 225-237
CAUCASIAN NEWSPAPER IN THE LATE-19TH-CENTURY CAIRO: ‘İTTİHAD GAZETESİ’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Yıldırım Türkân Işık  
KAYSERİ İLİNDE BİR HALK ŞİFACISI Ss, 239-252
A FOLK HE ALER IN A PROVINCE OF KAYSERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kaya  
Ozanlık Geleneğimizi XXI. Yüzyıla Taşıyanlardan ÂŞIK KUL SADIK Ss, 253-260
ONE OF THE CONTACTS OF THE FOLKWAY OF POET IN 21TH CENTRY: AŞIK KUL SADIK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr