Sayı

92


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2017
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Ali Yolcu - Mehmet Aça  
Yapısal İşlevselcilik Açısından Folklorda Değişme ve İşlevsel Zorunluluklar Modeli Ss, 13-28
The Change and Fuctional Imperatives Model in Folklore For Structural Functionalism

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cihangir Kızılözen - Gülcan Kızılözen  
Dedem Korkut Kitabı’nın Yazıldığı Gibi Okunması ve Sözlü Formül Kuramı Ss, 29-39
Reading the Book of Dedem Korkut As It Was Written and Oral Formulaic Hypothesis

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Harika Zöhre Eryılmaz  
Efsanevi Anlatımların Popüler Kültür ve Gösterim Metodolojisindeki Yeri: Ostension Ss, 41-48
The Place of Legendary Expressions in Popular Culture and Display Methodology: Ostension

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülin Öğüt Eker  
Mizah, Tanrı ’dan Bir Armağan Mı Yoksa Şeytanın Getirdiği Bir Ceza Yöntemi Mi? Sosyal Normlarin Cezalandırma Yaptırımı Boyutunda Ameri-Kan Kültüründe ‘Sosyal Ceza Olarak Gülme’ Ss, 49-62
Is Humor a Gift From God Or a Way of Punishment From Satan? ‘Laughter As a Social Puni Shment’ As a Sanction of Punishment of Social Norms in American Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülden Sarı  
Necâtî Bey’in “Gül” Redifli Kasîdesinde İnsan-Tabiat İlişkisi Ss, 63-78
Necati Bey's “Rose” Rhymed Praise of the Human-Nature Relationship

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Metin Büyükkarakaya  
Tepecik-Çiftlik Neolitik Topluluğunun Demografik Özellikleri Ss, 79-98
Demographical Characteri Stics of Tepecik-Çiftlik Neolithic Population

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Suzan D. Canhasİ  
Viçitirin Evlenme Törenleri ve Düğün Âdetleri Ss, 99-120
The Customs of Wedding and Marriage Ceremonies in Vushtrri

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esin Kumlu  
Kahraman’dan Vah Aman’a Giden Yolculuk Ss, 121-139
The Spiritual Journey From The Here To Oh Dear!

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Şenyıldız  
Savaşa Katılan Yabancı Yazarların Gözünden İspanyol İç Savaşı Ss, 141-154
The Spanish Civil War Through the Eyes of Foreign Authors Who Participated in The War

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Köroğlu Türközü  
Han Yonğ Un(한용운)’Un Şiirlerinde “Sevgili-yâr(Nim-님)”Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 155-166
An Evaluation of the "Love-Lover (?)" Concept in Han Yong Un ’s Poems

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bülent Ayyıldız  
Carlo Cassola’nın Yalnızlığı ve Il Taglio Del Bosco Ss, 167-179
Loneliness of Carlo Cassola And Il Taglio Del Bosco

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Ilıca  
Rus Edebiyatında İmgecilik Ss, 181-194
Imaginism in Russian Literature

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Mustan Dönmez  
Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Hümanist Felsefenin Müzik Eğitimi Açısından Önemi Ss, 195-208
New Approaches in Music Education: The Importance of Humanist Philosophy for Music Education

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Asena Elif Akgül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Journal of American Folklore / Amerikan Folklor Dergisi Ss, 235-240
Journal of American Folklore

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |