Sayı

73


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2013
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
“Türk Ulusu”nun Dans Yoluyla Temsili: Devlet Halk Dansları Topluluğu Ss, 9-22
Representation of “Turkish Nation” Through Dance: State Folk Dance Ensemble

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Üslüp Özellikleri Açısından Berci Kristin Çöp Masalları Ss, 23-48
Berci Kristin Çöp Masalları in Terms of Stylistic Characteristics

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan Karakaş  
Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti Ss, 49-62
The Myth of Snake ın Siirt Legend And Folk Beliefs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Heval Bozbay  
Geçmişten Günümüze Aşık Oyunları Ss, 147-161
Knuckle-Bone Games From Past To Prsent

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Gündüz  
Yoksulluğu Üreten Zihnî Kodların Eğitim Yoluyla Çözülmesi Ss, 163-176
Resolution of Mental Code that Produce Poverty through Education

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Toplumun Kadın Şaire Bakışı Ss, 177-184
Social Perspective to Female Poets

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu  
Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım Ss, 185-196
Eve’s Story: A Syncretic Approach to The Creation of Woman in Cosmological and Anthropogonic Myths

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Orhan Kemal Koçak - Dilek Özhan Koçak  
Batı Edebiyatında Muhayyel Bir Şehir : Edmondo De Amicis ’in İstanbul’u Ss, 197-212
A Dreamed Cty in Western Literature: Edmonde de Amicis’Istanbul

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ganbat Lkhundev  
“Moğolların Gizli Tarihi’nde Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler Ss, 213-228
Some Cultures of Oath in “The Secret History of The Mongols”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız  
400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler Ss,
Thoughts on Dutch Canon and Collective Memory on the Occasion of 400th Anniversary

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Dabağcı  
İçine Doğduğunuz mu, İçinde Doyduğunuz mu? Şehir, Mutfak ve Kültür Ss, 229-236
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Kadın ve Kadinliğa Dair II . Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Yansımalar (1908-1918) Ss, 63-80
Reflections of Women and Femininity in the Journals of Second Constitutional Monarchy Period (1908-1918)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kara - Ersin Teres  
Türkçede Sözvarlığı, Anlam ve Yapıyla İlgili Yeni Gelişmeler Ss, 81-104
New Lexical, Semantic and Structural Developments in Turkish

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Selçuk Şirin  
Sovyet Rusya ve İtalya Gezilerinin Türk Siyasal Yaşamına Etkisi (1930-1932) Ss, 105-130
The Impact of Soviet Russia and Italy Trips Upon The Turkish Political Life (1930-1932)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Sazyek  
Refik Halit Karay’ın Anahtar Adlı Romanında Mekân İmgeleri Ss, 131-145
Images of Dwellings in Refik Halit Karay’s Anahtar

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |