• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


73 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
“Türk Ulusu”nun Dans Yoluyla Temsili: Devlet Halk Dansları Topluluğu Ss, 9-22
Representation of “Turkish Nation” Through Dance: State Folk Dance Ensemble

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Üslüp Özellikleri Açısından Berci Kristin Çöp Masalları Ss, 23-48
Berci Kristin Çöp Masalları in Terms of Stylistic Characteristics

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan Karakaş  
Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti Ss, 49-62
The Myth of Snake ın Siirt Legend And Folk Beliefs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Heval Bozbay  
Geçmişten Günümüze Aşık Oyunları Ss, 147-161
Knuckle-Bone Games From Past To Prsent

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Gündüz  
Yoksulluğu Üreten Zihnî Kodların Eğitim Yoluyla Çözülmesi Ss, 163-176
Resolution of Mental Code that Produce Poverty through Education

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Toplumun Kadın Şaire Bakışı Ss, 177-184
Social Perspective to Female Poets

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu  
Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım Ss, 185-196
Eve’s Story: A Syncretic Approach to The Creation of Woman in Cosmological and Anthropogonic Myths

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Orhan Kemal Koçak - Dilek Özhan Koçak  
Batı Edebiyatında Muhayyel Bir Şehir : Edmondo De Amicis ’in İstanbul’u Ss, 197-212
A Dreamed Cty in Western Literature: Edmonde de Amicis’Istanbul

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ganbat Lkhundev  
“Moğolların Gizli Tarihi’nde Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler Ss, 213-228
Some Cultures of Oath in “The Secret History of The Mongols”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız  
400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler Ss,
Thoughts on Dutch Canon and Collective Memory on the Occasion of 400th Anniversary

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Dabağcı  
İçine Doğduğunuz mu, İçinde Doyduğunuz mu? Şehir, Mutfak ve Kültür Ss, 229-236
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Kadın ve Kadinliğa Dair II . Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Yansımalar (1908-1918) Ss, 63-80
Reflections of Women and Femininity in the Journals of Second Constitutional Monarchy Period (1908-1918)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kara - Ersin Teres  
Türkçede Sözvarlığı, Anlam ve Yapıyla İlgili Yeni Gelişmeler Ss, 81-104
New Lexical, Semantic and Structural Developments in Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Selçuk Şirin  
Sovyet Rusya ve İtalya Gezilerinin Türk Siyasal Yaşamına Etkisi (1930-1932) Ss, 105-130
The Impact of Soviet Russia and Italy Trips Upon The Turkish Political Life (1930-1932)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Sazyek  
Refik Halit Karay’ın Anahtar Adlı Romanında Mekân İmgeleri Ss, 131-145
Images of Dwellings in Refik Halit Karay’s Anahtar

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook