Sayı

85


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2016
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erman Artun  
Çukurova ve Kıbrıs Halk Kültüründe Ölümü Algılama Ss, 9-22
The Culture of Death Detection in Çukurova and Cyprus Folk Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Sever  
Tuzla ve Çevresi Müslümanlarında Ölüm Âdetleri Ss, 51-64
Customs of Death of Tuzla and Their Surroundings

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Yıldırım  
Türkü Sözlerindeki Problemlere Dair Ss, . 65-78
Regarding the problem of folk song lyrics

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Ilgın  
Tofa (Karagas) Türklerinin Bilmeceleri Ss, 79-94
The Riddles of Tofa (Karagas) Turks

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Güzay’ın Bin Dilek Ağacı’nda Geleneğin İzleri Ss, 95-106
The Tradition Traces in Güzay’s Thousand Wishing Tree

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Fırıncı Orman  
Halide Edip Adıvar’ın “Tatarcık” Romanında Sosyal/Kültürel Değişimin İzleri Ss, 107-122
Traces of Social-Cultural Change in Halide Edip Adıvar’s “Tatarcık” Novel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çetin Türkyılmaz  
Bir Anomali Olarak Varidat: Şeyh Bedreddin’in Varidat’ının Felsef Boyutları Ss, 123-140
Varidat As An Anomaly: Philisopical Dimensions of Sheikh Bedreddin’s Varidat

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeyda Başlı  
Osmanlı -Türk Edebiyatı Tarihyazımında Tanzimat’tan Bugüne Çağdaş Eleştirel Söylem Ss, 161-170
Literary Criticism in the Ottoman-Turkish Literature: From Tanzimat to Republican Period

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlsever Rami  
Rus Yazar ve Düşünür K.N.Leontyev’in Eserlerinde Türk-Yunan İlişkileri Ss,
Turkish-Greek Relations in Works of Russian Writer and Intellectual Konstantin Leontiev

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F. Jale Gül Çoruk  
Ermeni ve Sanskrit Dillerinden Örneklerle Çeviride Eşdeğerlik Sorunu ve Tarihi Ss, 171-182
Equivalence Problem and History in Translation with Samples from the Armenian and Sanskrit Languages

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fesun Koşmak  
Hayatın Kaynağı-Hayatın Sonu Olarak “Ölüm Ağzı” ve “Germinal”de Maden Ss, 183-192
Mine as a Source Of Line-End Of line in “Ölümün Ağzı” and “Germinal”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gül Aktaş  
Kadına İlişkin Medyatik Bilgiye Kadının Müdahalesi: Sosyal Medya Örneği Ss, 193-202
Intervention Of Woman On The Mediatic Data For Woman: The Example Of Social Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mettursun Beydulla  
Taklamakan Çölü’nün Güney Vahalarındaki Kırsal Uygur Topluluğu Düğün Ritüellerinde Görülen Cinsiyet Rolleri Ss, 203-228
Gender Roles as Seen Through Wedding Rituals in a Rural Uyghur Community, in the Southern Oases of the Taklamakan Desert

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nesrin T. Karaca - Müjgân Uçar  
“Beşik-Eşik-Keşik” ya da Sivas Sözel Kültüründe Ölüm Ss, 23-50
“Cradle-Trehshold-Cut” (Beşik-Eşik-Keşik) or Death in The Oral Culture of Sivas

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |